Logo Logo

Zásadní novela zákoníku práce

Dlouho chystaná novela zákoníku práce,[1] která přináší významné změny mj. v oblasti úpravy dovolené, doručování listin mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci, a která zavádí nový institut sdíleného pracovního místa, nabyla ve čtvrtek 30. 7. 2020 dílčí účinnosti. Od tohoto data budou účinné převážně ty méně zásadní změny, zatímco ustanovení představující významnější zásahy do stávající úpravy, jež jsou vázané též na kalendářní rok, nabydou účinnosti k 1. 1. 2021. Přehled stěžejních změn přinášíme v souhrnu níže. O novele zákoníku práce jsme vás již dříve informovali zde a zde.

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Při převodu (části) činnosti nebo úkolů zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Dle úpravy účinné od 30. 7. 2020 platí, že zaměstnanec má být informován o chystaném přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnavatelem, a to nejpozději v nově zakotvené lhůtě 30 dní před účinností takového přechodu. Od doby, kdy je o takovém přechodu informován, počíná běžet patnáctidenní lhůta, ve které může zaměstnanec dát výpověď tak, aby jeho pracovní poměr skončil nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu pracovněprávních vztahů.

Může se ovšem stát, že zaměstnanec není o přechodu informován vůbec nebo že sice informován je, ale později než v rámci nově stanovené lhůtě 30 dní před přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Pokud je v takovém případě výpověď dána ještě přede dnem účinnosti přechodu, končí pracovní poměr opět dnem předcházejícím dni účinnosti přechodu. Pokud je však výpověď zaměstnancem v důsledku nedostatečné informovanosti podána do 2 měsíců od účinnosti přechodu práv a povinností, skončí pracovní poměr uplynutím patnáctidenní výpovědní doby.

Doručování

Druhou významnější změnou je úprava doručování mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dle předchozí textace zákoníku práce měl zaměstnavatel možnost doručit písemnost zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo případně kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, a až pokud všechny tyto způsoby nebyly možné, mohl zaměstnavatel přikročit k doručení písemnosti prostřednictvím poštovních služeb.

V důsledku změn přijatých v rámci novely zákoníku práce bude zaměstnanci nadále primárně doručováno do vlastních rukou na pracovišti. Pro případ, kdy však takové doručení nebude možné, lze již využít další, již výše uvedené způsoby, a to nově dle volby zaměstnavatele, tj. s tím, že doručování prostřednictvím klasických poštovních služeb již není podmíněno předchozími neúspěšnými pokusy o doručení alternativními způsoby. Úplnou novinkou je možnost doručení zaměstnanci prostřednictvím datové schránky (za předpokladu, že mu nelze doručit do vlastních rukou na pracovišti).

Datovou schránkou lze nicméně zaměstnanci doručovat pouze tehdy, pokud s tím zaměstnanec vyslovil písemný souhlas. V takovém případě se písemnost považuje za doručenou i v případě, pokud se zaměstnanec do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dní od dodání předmětné písemnosti do datové schránky.

Fikce doručení je zavedena taktéž pro doručování písemností zaměstnancem zaměstnavateli. Pokud ten odmítne písemnost převzít nebo jakýmkoliv způsobem její doručení znemožňuje v místě sídla zaměstnavatele, považuje se taková písemnost za doručenou dnem, kdy se o to zaměstnanec pokusil.

Datovou schránkou bude možné zaměstnavateli písemnost doručit pouze s jeho souhlasem a její doručení se fikcí stanoví ke dni dodání takové písemnosti do datové schránky zaměstnavatele.

Výpočet dovolené od 1. 1. 2021

První z významnějších změn, jež nabydou účinnosti od 1. 1. 2021, je úprava dovolené, která bude nově založena na délce týdenní pracovní doby stanovené v hodinách. Oproti stávající úpravě vycházející z odpracovaných dní má nová úprava zajistit rovné podmínky na základě týdenní pracovní doby. Přijaté změny budou zejména vyžadovat revizi stávajících pracovních smluv, případně relevantních interních předpisů obsahujících úpravu dovolené, resp. odpovídající nastavení účetních systémů. Bližší informace k nové úpravě dovolené vám přineseme v samostatném článku.

Jednorázové odškodnění pozůstalých

Od nového roku bude dále nově řešena otázka jednorázového odškodnění pozůstalých, které dle stávající úpravy připadá oprávněným osobám při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu ve výši nejméně 240.000,- Kč. S ohledem na to, že zaměstnavatelé v drtivé většině případů vyplácejí právě tuto částku, která se někdy zdála být nedostatečnou, zakotvuje novela zákoníku práce nový výpočet tohoto jednorázového odškodnění.

Odškodnění by se nově mělo počítat z průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém vznikne právo pozůstalého na jednorázové odškodnění. Tato výše průměrné mzdy bude vyhlašována Ministerstvem práce a sociálních věcí sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. Výše takového odškodnění má nově činit minimálně dvacetinásobek dané průměrné mzdy. Pokud bychom tedy počítali jednorázové odškodnění v roce 2020 dle průměrné mzdy zjištěné za první až třetí čtvrtletí roku 2019, která činila 33 429 Kč, jednorázové odškodnění pozůstalých při smrti zaměstnance by činilo minimálně 668 580 Kč, což je oproti stávající úpravě více, než 100 % nárůst.

Sdílené pracovní místo

Novým institutem pracovního práva bude s účinností od nového roku tzv. sdílené pracovní místo. Zaměstnavatelům má být umožněno uložit vícero zaměstnancům s kratší pracovní týdenní dobou a se stejným druhem práce, aby se sami mezi sebou dohodli na rozvrhu práce tak, aby každý z nich pokryl průměrnou týdenní pracovní dobu, a to nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Zaměstnanci musí zaměstnavateli předložit rozvrh práce na základě výše uvedeného alespoň 1 týden před počátkem předmětného období, případné změny v tomto rozvrhu pak nejméně dva dny předem. Pokud výši uvedené týdenní pracovní doby zaměstnanci na sdíleném pracovním místě nezaplní, určí rozvrh směn sám zaměstnavatel.

Dohoda o sdíleném pracovním místě bude muset mít písemnou formu, stejně jako dohoda o jejím rozvázání.

[1] zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Odebírejte náš newsletter