Logo Logo

naši lidé

Náš tým dokáže vyřešit
i ty nejsložitější právní případy,
neboť jsme vždy angažovaní,

soustředění a neúnavní.

Nikdy to nevzdáváme.

partneři

Radka Konečná

Radka
Konečná

konecna@konecna-zacha.com

Radka Konečná vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu ekonomickou na Západočeské Univerzitě v Plzni. Je partnerem advokátní kanceláře Konečná & Zacha a je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Je členem Slovenské advokátní komory a členem ARTN (Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí). Hovoří českým, anglickým, německým, slovenským a ruským jazykem.

Se svým realitním týmem zastupuje řadu nadnárodních korporací a zahraničních investičních fondů při jejich investicích v ČR a na Slovensku, zejména v oblasti nemovitostí a růstového kapitálu. V poslední době pracuje především na výstavbě a následných prodejích či akvizicích obchodních center v řádech miliard korun (včetně jejich forward sale), přípravě investičních struktur do oblasti nemovitostí, vyjednávání joint-venture dohod mezi významnými hráči na nemovitostním trhu, výstavbě logistických a residenčních komplexů, včetně zajišťování title insurance, projektového financování, výstavby i dle pravidel FIDIC a všech aspektů pronájmů a dalších kroků souvisejících s ukončením projektů prodejem. Její expertiza zahrnuje mimo jiné i problematiku investic do různých průmyslových odvětví včetně automobilového a chemického průmyslu.

expertiza

 • právo nemovitostí
 • projektové financování
 • fúze a akvizice

Tomáš Zacha je partnerem Konečná & Zacha a zaměřuje se na právo v oblasti financí a investic, komplexní obchodní transakce, sporovou agendu, právo duševního vlastnictví a práva ICT. Tomáš často pracuje spolu s teamy Konečná & Zacha z Bratislavy, Bukurešti, Sofie a Petrohradu na přeshraničních transakcích a akvizicích. Tomáš mluví česky a anglicky a má pasivní znalost ruštiny.

Tomáš pracoval na mnoha obchodních transakcích velkého rozsahu zahrnujících oblasti energetiky, výstavby, dopravy, důlních technologií, atd. V poslední době také poskytoval právní poradenství pro několik nových projektů zaměřených na finanční sektor, technologie, e-commerce pro tuzemské i zahraniční klienty. Tomáš rovněž zastupuje klienty Konečná & Zacha při soudních sporech a arbitrážích.

expertiza

 • obchodní právo
 • právo duševního vlastnictví
 • energetické právo / spory

Achim Jähnke vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Passau v Německu a absolvoval nástavbové studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je partnerem advokátní kanceláře Konečná & Zacha. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném advokátní komorou v Mnichově a je českým i německým advokátem. Je proto paralelně zapsán i v seznamu advokátů České advokátní komory. Hovoří českým, anglickým, německým, španělským a francouzským jazykem.

Achim řídí německé oddělení kanceláře a poskytuje se svým německy hovořícím týmem z různých poboček advokátní kanceláře Konečná & Zacha poradenství především klientům z německy hovořících zemí (DACH).

Achim působí od r. 1998 jako advokát v Mnichově a v Praze. V poslední době asistoval zejména při fúzích a akvizicích a investicích do nemovitostí vč. financování. Dále poskytuje komplexní poradenství především středně velkým společnostem ve všech právních oblastech, které s sebou přináší jejich aktivity na českém trhu.

expertiza

 • korporátní právo
 • fúze a akvizice
 • právo nemovitostí
 • smluvní právo

Petko Iliev absolvoval Právnickou fakultu Univerzity v Sofii. Jakožto plně kvalifikovaný a uznaný právník vede sofijskou pobočku naší kanceláře od roku 2009. Petko začal získávat zkušenosti na konci devadesátých let v největší bulharské advokátní kanceláři, poté přešel do jedné ze společností Velké čtyřky, aby tam pracoval jako manažer právního a daňového oddělení.

Petko se specializuje zejména na právo obchodních společností (včetně společností uváděných ve veřejných seznamech společností se zaměřením na finančnictví a energetiku v Evropské unii), smlouvy a M&A právo, a to zejména se zaměřením na audity, poradenství ohledně struktur a podporu při akvizicích.

Jeho znalosti a zkušenosti v oblasti daní obchodních korporacích, DPH a celkově daňových litigací mu napomáhají k tomu, aby nahlížel na problematiku v širší perspektivě. Zabývá se zejména zahraničními investicemi do bulharského obchodu v oblasti rychloobrátkového spotřebního zboží, nemovitostí, léčiv, IT a medií. Podílel se na úpravě a harmonizaci bulharského práva dle požadavků práva EU v oblasti korporací a kapitálových trhů.

expertiza

 • korporace
 • závazky
 • fúze a akvizice
Andrei Constantinescu

Andrei
Constantinescu

constantinescu@konecna-zacha.com

Andrei Constantinescu vystudoval právnickou fakultu "Titu Maiorescu" na Bukurešťské univerzitě a dále získal také vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie na fakultě financí a účetnictví "Banatul" university v Temešváru. Mluví rumunsky, anglicky a italsky.

Andrei je členem Bukurešťské advokátní komory a Rumunského svazu advokátů od roku 2003. Během prvních let své kariéry se podílel na několika projektech reforem veřejné správy financovaných Evropskou unií se speciálním zaměřením na vypracování návrhů normativních aktů (zákony, nařízení a rozhodnutí vlády). Následně získal Andrei zkušenosti v oblasti M&A práva, práva obchodních korporací a práva nemovitostí tím, že poskytoval právní asistenci mezinárodním společnostem, jako například velké nadnárodní společnosti působící v oblasti klinických studií nebo přednímu developerovi obchodních center.

V posledních letech získal Andrei taktéž zkušenosti při poradenství obchodnímu prodejci, přednímu českému online prodejci oděvů a při rozsáhlé asistenci známému taiwanskému výrobci fitness vybavení se vstupem na rumunský trh. Tato asistence zahrnovala široké spektrum záležitostí, od založení příslušných korporací po vyjednávání a uzavírání obchodních smluv. Andrei taktéž pomáhá přednímu mezinárodnímu distributoru paliv a mezinárodnímu výrobci a distributorovi vína s developerskými projekty a při vymáhání pohledávek včetně litigace.

Ve svém volném čase má Andrei rád dlouhé vyjížďky na kole a tenis. Také hraje na kytaru a učí se hrát na další hudební nástroje.

expertiza

 • Obchodní právo včetně obchodněprávních závazků
 • veřejná správa
 • pracovní právo
 • litigace
Ľuboš Fojtík

Ľuboš
Fojtík

fojtik@konecna-zacha.com

Ľuboš Fojtík je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je partnerem pražské pobočky kanceláře, kde vede oddělení soudních sporů a arbitráží. Ľuboš získal významné zkušenosti zejména v oblasti sporů z výstavby při zastupování developerů, institucionálních investorů (včetně bank a investičních fondů) a obcí v soudních sporech, které patřily k nejkomplexnějším v České republice.

Ľuboš se dále zaměřuje na problematiku odpovědnosti, náhrady škody, smluvních pokut, ochranu osobnosti a mezinárodní právo soukromé, včetně sporů podléhajících úmluvám CISG a CMR.

Ľuboš je rovněž zapsán jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Vedle řešení sporů získal Ľuboš v rámci své praxe rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva veřejné regulace, zejména v oblasti ochrany dat a zadávání veřejných zakázek, jakož i v jiných regulovaných oblastech a pravidelně zastupuje klienty před správními orgány a správními soudy.

Ľuboš mluví plynule česky, slovensky a anglicky a má komunikační znalost francouzštiny.

Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti práva procesního a práva mezinárodního obchodu. Nad rámec výkonu advokacie Ľuboš vyučuje na soukromé vysoké škole v Praze a je šéfredaktorem právního portálu eLAW.cz. Vedle pracovních povinností se Ľuboš rád věnuje rodině a sportu a má rád městský život a architekturu.

expertiza

 • soudní spory
 • rozhodčí řízení
 • veřejnoprávní regulace
 • mezinárodní právo soukromé

Tomáš Riedl získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvoval rovněž studijní pobyt na TU Dresden - Juristische Fakultät v Německu. Je zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a je spolupracujícím advokátem pražské kanceláře. Hovoří česky, německy a anglicky.

Jeho specializace zahrnuje právo obchodní, občanské a finanční, zaměřuje se zejména na oblast smluvního práva.

Tomáš má rovněž zkušenosti s prováděním právních auditů (due diligence) v souvislosti s nemovitostními a korporátními transakcemi.

Podílel se též na poskytování komplexních právních služeb vlastníkovi obchodních center (v provozu i ve výstavbě) v České republice, kupujícímu areálu zahrnující historické budovy v Praze nebo prodávajícímu pozemků v Praze pro účely bytové výstavby.

expertiza

 • obchodní právo
 • smluvní právo
 • občanské právo

senior advokáti

Jakub
Čermák

cermak@konecna-zacha.com

Jakub Čermák získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Konečná & Zacha v Praze. Hovoří česky a anglicky.

Jeho specializace zahrnuje právo obchodní a občanské, zaměřuje se zejména na oblast smluvního práva a nájmů prostor sloužících podnikání. Podílel se též na poskytování komplexních právních služeb významnému nájemci obchodních center a retail parků v České i Slovenské republice.

expertiza

 • obchodní právo
 • právo nemovitostí

Tomáš
Fecák

fecak@konecna-zacha.com

Tomáš Fecák získal magisterské právnické vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doktorát v oboru mezinárodní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studií absolvoval semestrální studijní pobyty na Universiteit Gent (Belgie) a University of Miami (USA). Hovoří česky, slovensky a anglicky.

Tomáš je specialistou na problematiku mezinárodní ochrany investic a na související aspekty práva Evropské unie. Před zahájením činnosti v advokacii působil na Ministerstvu financí ČR, kde se podílel na sjednávání mezinárodních dohod o ochraně investic. Je autorem monografie „Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie“, která byla publikována v českém i v anglickém jazyce, a je členem České společnosti pro mezinárodní právo.

Je advokátem zapsaným u České advokátní komory a spolupracuje s pražskou kanceláří. V rámci advokátní praxe se zaměřuje především na akviziční projekty v oblasti nemovitostí, úvěrové financování a pravidelně poskytuje poradenství v otázkách veřejnoprávní regulace.

expertiza

 • evropské a mezinárodní právo
 • právo nemovitostí
 • veřejnoprávní regulace

Tereza
Chotěborová

choteborova@konecna-zacha.com

Tereza Chotěborová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je spolupracující advokátkou naší pražské pobočky a je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Tereza hovoří plynně česky a anglicky a má komunikativní znalost němčiny.

Tereza je součástí týmu pro řešení sporů, spolupracuje i s týmem zaměřeným na pracovněprávní problematiku a zaměstnanost. Orientuje se též na otázky stavebního práva, zejména na právní prověrky v souvislosti s transakcemi s nemovitostmi, jakož i na vyjednávání smluv souvisejících s výstavbou. Kromě výše uvedeného má Tereza také rozsáhlé znalosti v oblasti regulace a compliance.

expertiza

 • pracovní právo
 • stavební právo
 • compliance

Tomáš
Kubíček

kubicek@konecna-zacha.com

Tomáš Kubíček je členem týmu zabývajícím se soudními spory a arbitrážemi v pražské pobočce kanceláře Konečná & Zacha. Tomáš spolupracuje také s týmy práva nemovitostí a pracovního práva. Hovoří česky a anglicky.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a studijní pobyt v rámci programu LLP Erasmus na nizozemské Právnické fakultě Univerzity v Leidenu. Tomáš taktéž absolvoval stáž pořádanou Městským soudem v Praze.

Tomáš se specializuje především na vedení soudních sporů. Právní poradenství poskytuje i v oblastech práva nemovitostí, pracovního práva, ochrany osobních údajů a závazkového práva. Tomáš se podílí na pro bono aktivitách naší kanceláře.

expertiza

 • Soudní spory
 • Právo nemovitostí
 • Pracovní právo

Simona
Votřelová

votrelova@konecna-zacha.com

Simona Votřelová získala magisterské vzdělání na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Konečná & Zacha v Praze. Simona hovoří česky a anglicky.

Simona působila několik let v jedné z významných českých regionálních kanceláří, kde klientům poskytovala poradenství především v oblasti obchodního práva a práva nemovitostí. Dva roky byla členem týmu in-house právníků předního pražského developera. Její specializace zahrnuje právo obchodní a občanské, zaměřuje se zejména na oblast smluvního práva a pronájmů prostor sloužících podnikání. Simona spolupracuje také s týmy korporátního práva.

expertiza

 • obchodní a občanské právo
 • právo nemovitostí
 • smluvní agenda

Rossen Lachev vystudoval Právnickou fakultu Univerzity v Sofii. Jako plně kvalifikovaný bulharský advokát se zaměřuje především na komplexní sporovou agendu a arbitráže týkající se financování, a to včetně cenných papírů, korporátních transakcí a správních řízeních a kontrol v oborech spojených se zvýšenou státní regulací. Úspěšně zastupuje klienty v různých právních oblastech včetně soudních sporů napříč soudními instancemi. Rovněž má rozsáhlé zkušenosti s vytvářením kreativních strategií k řešení specifických problémů, kterým dnešní společnosti a jejich výkonné orgány můžou čelit.

Rossen je odborníkem v oblasti insolvencí a restrukturalizací. Zabývá se všemi insolvenčními záležitostmi, včetně insolvenčních sporů, při kterých úspěšně zastupoval jak dlužníky, tak věřitele.

Rossen Lachev pravidelně poskytuje právní asistenci klientům při výkonu soudních rozhodnutí. Rovněž si vybudoval silnou praxi v oblasti podnikových financí a s nimi souvisejícím strategickým plánováním, při němž jeho klienti oceňují zejména jeho obchodně-orientovaný přístup při uspokojování jejich potřeb.

Rossen Lachev rovněž poskytuje obecné právní poradenství jednotlivcům i společnostem, a to včetně korporátních otázek správy a řízení, joint venture, rekapitalizace, restrukturalizačních transakcí, práva cenných papírů a regulatoriky.

expertiza

 • soudní spory a arbitráže
 • insolvence
 • financování
 • korporátní právo

Martina
Piptová

piptova@konecna-zacha.com

Martina Piptová získala magisterské právnické vzdělání na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a spolupracujícím advokátem pražské kanceláře, hovořící plynně česky a anglicky a má komunikační znalost španělštiny.

Martina se zaměřuje především na právo nemovitostí, fúzí a akvizic a také poradenství klientům v oblastech obecné smluvní agendy, korporátního práva a práva duševního vlastnictví.

expertiza

 • právo nemovitostí
 • fúze a akvizice
 • korporátní právo
 • smluvní agenda

Julie Haluzová je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studií rovněž absolvovala studijní pobyt ve Francii na Université de Bourgogne v rámci programu Erasmus+, kde se zaměřovala především na mezinárodní právo a právo Evropské Unie. Julie je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, je spolupracujícím advokátem pražské kanceláře. Hovoří česky, anglicky a francouzsky.

Při své praxi se Julie zaměřuje především na nemovitosti, bankovnictví a financování, právo obchodních společností, fúze a akvizice a ochranu osobních údajů. Podílí se též na poskytování komplexních právních služeb vlastníkům obchodních center (v provozu i ve výstavbě) v České republice. Julie je často odpovědná za vyjednávání a vypracování nájemní dokumentace či smluv souvisejících s výstavbou a financováním nemovitostních projektů. V rámci práce pro klienty Julie poskytuje také právní poradenství v regulatorních otázkách zejména v oblastech, kdy dohled vykonává Česká národní banka.

expertiza

 • bankovnictví a finance
 • právo nemovitostí
 • fúze a akvizice
 • ochrana osobních údajů

Martina
Tatíčková

tatickova@konecna-zacha.com

Martina Tatíčková získala právní vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a spolupracujícím advokátem pražské kanceláře. Hovoří česky a anglicky.

V rámci výkonu své praxe se Martina zabývala poskytováním právních služeb v různých oblastech občanského, obchodního a správního práva. Má rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti bankovnictví a financování, nemovitostí a akvizic. Martina poskytovala právní služby a poradenství bankám a jiným finančním institucím i investorů při projektovém, akvizičním a nemovitostním financování. Martina často zastupuje naše klienty také v akvizičních projektech především v oblasti nemovitostí a průmyslu.

Klienti oceňují její přesah do různých právních odvětví, přesnost a spolehlivost, vidění věcí v souvislostech bez podceňování detailu.

expertiza

 • bankovnictví a financování
 • právo nemovitostí
 • M&A

Eva Burianová získala magisterské právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Během studií absolvovala studijní pobyt na maďarské univerzitě Eötvös Loránd University v rámci programu Erasmus+. Je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a je spolupracující advokátkou naší pražské kanceláře. Eva hovoří plynně česky a anglicky a má komunikační znalost němčiny.

Eva se zaměřuje především na právo nemovitostí, financování a právo obchodních společností. Dále se věnuje poradenství klientům v oblastech obecné smluvní agendy.

expertiza

 • bankovnictví a finance
 • právo obchodních společností
 • právo nemovitostí

Nora Kuková vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze. Během studia absolvovala také dva semestry na univerzitě v Turku (Finsko) v rámci programu Erasmus+, kde se věnovala zejména mezinárodnímu a evropskému právu duševního vlastnictví. Je advokátkou spolupracující s pražskou pobočkou, zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory. Nora hovoří plynně česky a anglicky a má komunikační znalosti němčiny a bulharštiny. 

Nora se zaměřuje především na právo nemovitostí a právo obchodních společností, zejména na právní due diligence v souvislosti s transakcemi s nemovitostmi a obchodními společnostmi. Kromě toho se podílela také na poskytování komplexních právních služeb vlastníkům obchodních center a kancelářských budov (v provozu i ve výstavbě) v České republice. V neposlední řadě má Nora také komplexní znalosti v oblasti legislativy na ochranu osobních údajů.

expertiza

Florin Buja vystudoval Právnickou fakultu Bukurešťské univerzity. Vzhledem k tomu, že toužil po rozšíření a zdokonalení své znalosti jak v občanském, tak v korporátním právu, absolvoval na téže univerzitě program LL.M. v oblasti soukromého práva a program LL.M. v oblasti obchodního práva. Hovoří plynně rumunsky, anglicky a italsky a má komunikační znalosti španělštiny. Florin je členem Bukurešťské advokátní komory a od roku 2019 i Rumunské unie právníků.

Florin se specializuje na pracovní právo a pomáhal značnému počtu klientů v mnoha složitých pracovních záležitostech, v řízeních o propuštění ze zaměstnání, jakož i s ohledem na každodenní pracovní záležitosti, jako je uzavírání individuálních pracovních smluv, jednání o vzájemném ukončení pracovního poměru, konkurenční doložky atd. Významnému počtu klientů rovněž pomáhal při due diligence v oblasti pracovního práva.

Má zkušenosti v oblasti práva obchodních společností, včetně procesů due diligence a přípravy transakčních dokumentů, usnesení, strukturování akcionářských dohod.

Florin se podílel na významném počtu projektů týkajících se vymáhání pohledávek. Pomáhá věřitelům v rámci postupů od soudních sporů, vymáhání úvěrových titulů až po insolvenční řízení.

Další oblastí jeho odborných znalostí je právo duševního vlastnictví. Pomáhá různým klientům jak v otázkách nesoudních sporů v oblasti duševního vlastnictví, tak v otázkách soudních sporů týkajících se porušování a padělání ochranných známek, autorských práv, sporů o doménová jména, jakož i registrovaných průmyslových vzorů a vymáhání dalších různých práv duševního vlastnictví vůči třetím stranám.

Kromě své práce se Florin věnuje zimním sportům, tenisu, jízdě na kole, poznávání různých kultur a jejich historie, deskovým hrám a hádankám v únikových místnostech.

expertiza

 • insolvency & enforcement
 • corporate
 • labour & employment
 • intellectual property

of counsel

Hana Ferklová se zaměřuje na oblast ICT a s tím související komplexní smluvní agendu, projektové financování a právo duševního vlastnictví. Hana se rovněž věnuje oblasti poskytování služeb elektronických komunikací a výstavby a údržby sítí elektronických komunikací. 

V této souvislosti se věnuje regulatorní a smluvní agendě pro klienty poskytující služby elektronických komunikací či výstavby a údržby sítí a poskytuje právní služby klientům, kteří se účastní výběrových řízení, včetně výběrových řízení ČTÚ za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací. Ve shora uvedených oblastech Hana za dobu své praxe posktyla právní služby v řadě komplexních projektů tuzemských i zahraničních klientů.  

expertiza

 • právo IT
 • právo elektronických komunikací

Vitaliy Nosa získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a je advokátem zapsaným ve Slovenské a Ukrajinské advokátní komoře. Jako partner společnosti Konečná & Zacha je Vitaliy zodpovědný za chod kanceláře na Slovensku. 

Ve své praxi se Vitaliy zaměřuje na přeshraniční transakce s důrazem na akvizice a vstup na trh. Dále se zaměřuje na oblast vytváření na míru připravených modelů pro mezinárodní financování a repatriaci zisku. Jako člen energetického týmu Konečná & Zacha poskytuje Vitaliy poradenství soukromým i institucionálním klientům o všech aspektech výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energií. Vitaliy hovoří anglicky, slovensky a ukrajinsky.

expertiza

 • obchodní právo
 • mezinárodní investiční právo
 • energetické právo

dále team advokátních koncipientů & back-office

Odebírejte náš newsletter