Logo Logo

osobní údaje

 

Společnost Konečná & Zacha, s. r. o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, IČO: 271 12 331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v části C, vložka č. 149661 (dále jen „společnost“), jakožto správce osobních údajů, si Vás za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „nařízení GDPR“) dovoluje informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci podnikatelské činnosti Společnosti.

 

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Naše společnost chrání všechny osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s právními předpisy o advokacii (zejména zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění) a výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 nařízení GDPR.

V závislosti na povaze smluvního vztahu zpracováváme zpravidla následující kontaktní údaje:

Právním základem pro zpracování osobních údajů, které nám klienti, potenciální klienti, či obchodní partneři při běžném osobním styku poskytují, jsou-li potřeba k výkonu smluvených služeb anebo oprávněných zájmů, je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR Smlouva o poskytování právních služeb s tím, že poskytování osobních údajů je nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy. Osobní údaje klientů, potenciálních klientů, či obchodních partnerů získáváme rovněž prostřednictvím elektronického či telefonického kontaktu, zejména pak při osobním setkání. V jiných případech nejsou osobní údaje získávány, vyžadovány ani zpracovávány. Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

 

ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje našich klientů, potenciálních klientů, či obchodních partnerů zpracováváme za minimálně jedním, nebo více z následujících účelů:

 

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci nakládání s osobními údaji poskytujeme osobní údaje těmto třetím stranám:

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Naše Společnost plně respektuje veškerá práva, která našim klientům, jakožto subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů vznikají. Vedle výčtu informací dle článku 13 a 14 nařízení GDPR, se jedná zejména o následující práva:

Bližší informace o právech subjektů údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bližší informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Vám rádi poskytneme na základě Vaší písemné, či telefonické žádosti prostřednictvím kteréhokoliv z níže uvedených kontaktů:

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU