Logo Logo

osobní údaje

 

INFORMACE PRO KLIENTY, POTENCIÁLNÍ KLIENTY A OBCHODNÍ PARTNERY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Konečná & Zacha, s. r. o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 271 12 331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 149661 společně se svými pobočkami umístěnými na Slovensku (Konečná & Zacha, s.r.o.), v Bulharsku (Advokatsko druzhestvo Konecna & Zacha) a v Rumunsku (Konečná & Zacha S.P.A.R.L.)  (společně dále jen „Advokátní kancelář Konečná & Zacha“), jakožto správci osobních údajů, si Vás za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) dovolují informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci podnikatelské činnosti Advokátní kanceláře Konečná & Zacha.

  

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Advokátní kancelář Konečná & Zacha chrání všechny osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, především v souladu s nařízením GDPR, jakož i v souladu s právními předpisy upravujícími poskytování právních služeb (zejména zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v dalších právních předpisech aplikovatelných v jurisdikci příslušné pobočky).

V závislosti na povaze každého smluvního vztahu zpracováváme zpravidla následující kontaktní údaje, potřebné pro uzavření smlouvy a pro poskytování smluvených služeb:

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. V některých případech je současně právním základem zpracování i čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR – splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, a to především podle zákonů o poskytování právních služeb, právních předpisů vztahujících se na vedení účetnictví a v rozsahu nutné identifikace klienta dle právních předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jakož i jiných právních předpisů.

Nad rámec výše uvedeného Advokátní kancelář Konečná & Zacha zpracovává při běžném obchodním styku kontaktní údaje klientů, potenciálních klientů a obchodních partnerů pro účely zasílání informací a novinek (tzv. newsletter) z právních oblastí, na něž se Advokátní kancelář Konečná & Zacha specializuje. Výše uvedené zpracování provádí Advokátní kancelář Konečná & Zacha za účelem informování a posílení povědomí o její specializaci, stejně jako za  účelem budování a udržování dobrých obchodních vztahů, což představuje oprávněný zájem Advokátní kanceláře Konečná & Zacha ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

V jiných případech nejsou osobní údaje získávány, vyžadovány ani zpracovávány. Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

  

ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje našich klientů, potenciálních klientů, či obchodních partnerů zpracováváme za jedním nebo více z následujících účelů:

 

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci nakládání s osobními údaji poskytujeme osobní údaje těmto třetím stranám:

  

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Advokátní kancelář Konečná & Zacha plně respektuje veškerá práva, která našim klientům, potenciálním klientům, či obchodním partnerům jakožto subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů vznikají. Vedle výčtu informací dle článku 13 a 14 nařízení GDPR se jedná zejména o následující práva:

Bližší informace o právech subjektů údajů v českém jazyce naleznete zde, informace  v anglickém jazyce naleznete zde.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bližší informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Vám rádi poskytneme na základě Vaší písemné či telefonické žádosti prostřednictvím kteréhokoliv z níže uvedených kontaktů:

Pobočka v Praze:

Pobočka v Bratislavě:

Pobočka v Bukurešti:

Pobočka v Sofii:

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÝCH ÚŘADŮ

v České republice:

na Slovensku:

v Rumunsku:

v Bulharsku:

 

Odebírejte náš newsletter