Logo Logo

Nová nezabezpečená jednodňová úroková sadzba

21. septembra 2017 Európska centrálna banka (ďalej len "ECB") oznámila, že na základe už dostupných údajov z Eurosystému, vytvorí novú nezabezpečenú jednodňovú úrokovú sadzbu. Úroková sadzba, ktorej prijatie sa predpokladá pred rokom 2020, by dopĺňala existujúce referenčné sadzby, ktoré vytvára súkromný sektor, a slúžia ako referenčná miera pre spätnú väzbu. Táto úroková sadzba sa bude vzťahovať výlučne na transakcie v eurách, ktoré banky vykazujú v štatistickom vykazovaní peňažného trhu ECB (MMSR). Bude navrhnutá v súlade s medzinárodnými štandardami pre finančné kritériá stanovenými Medzinárodnou organizáciou pre cenné papiere (International Organization of Securities Commissions, IOSCO). Zhrnutie odpovedí z prvej konzultácie, ktorá trvala do 12. januára 2018, ako aj informácie o ďalšom vývoji, budú uverejnené na internetovej stránke ECB do konca marca 2018. Druhá konzultácia týkajúca sa metodiky bude nasledovať neskôr ako súčasť procesu.

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter