Logo Logo

Evidence údajů o skutečných majitelích v České republice od 1. ledna 2018

V souvislosti s IV. AML směrnicí[1] byla dne 19. října 2016 přijata novela[2] zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“). Tento článek podává shrnutí nejvýznamnějších změn přijatých novelou AML zákona týkajících se českých právnických osob.

Definice skutečného majitele

V souladu s IV. AML směrnicí, AML zákon od 1. ledna 2017 stanoví obecnou definici skutečného majitele jako „fyzickou osobu, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.“ Tato obecná definice je dále vymezena vyvratitelnou právní domněnkou, že při splnění podmínek stanovených obecnou definicí je skutečným majitelem obchodní korporace fyzická osoba, která:

 • sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %;
 • sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodu (a) výše;
 • má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace; nebo
 • je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů výše.

AML zákon poskytuje také obdobnou vyvratitelnou právní domněnku ve vztahu ke skutečným majitelům jiných právnických osob (spolků, obecně prospěšných společností atd.), svěřenských fondů nebo jiných právních uspořádání bez právní osobnosti.

Povinnost uchovávání údajů o skutečném majiteli

Od 1. ledna 2017 jsou všechny právnické osoby povinny vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele. Tyto údaje budou uchovávány po celou dobu, kdy je tato osoba skutečným majitelem a poté nejméně deset let od zániku takového vztahu.

Evidence údajů o skutečných majitelích

Novela AML zákona významně mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, tím, že s účinností od 1. ledna 2018 zřizuje evidenci údajů o skutečném majiteli právnických osob zapsaných do českých veřejných rejstříků, včetně obchodního rejstříku (dále jen „Evidence skutečných majitelů“).

Zapisované údaje

Do Evidence skutečných majitelů se o skutečném majiteli budou zapisovat údaje v následujícím rozsahu:

 • jméno a adresa místa pobytu, popřípadě rovněž bydliště, jestliže se liší od adresy místa pobytu;
 • datum narození a rodné číslo pokud bylo skutečnému majiteli rodné číslo přiděleno;
 • státní příslušnost;
 • údaj o:
  • podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě;
  • podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem; nebo
  • jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

Veřejnost Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je zřizována jako neveřejný rejstřík vedený rejstříkovým soudem.

Údaje z Evidence skutečných majitelů nebudou veřejně přístupné. Úplný výpis údajů z Evidence skutečných majitelů bude možné poskytnout zapsané osobě. Částečný výpis v omezeném rozsahu údajů bude možné poskytnout osobě, která prokáže zájem v souvislosti s předcházením zvláštním trestným činům spojeným s legalizací výnosů z trestné činnosti a terorismem.

Dále bude umožněn vzdálený přístup do Evidence skutečných majitelů konkrétním subjektům (např. povinným osobám dle AML zákona, Finančnímu analytickému úřadu, soudům, orgánům činným v trestním řízení, správci daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, České národní bance, atd.). Je třeba zmínit, že takový přístup bude umožněn pouze za předpokladu, že je zjistitelná identita konkrétních fyzických osob, které k údajům o skutečném majiteli přistupují.

Zápis údajů do Evidence skutečných majitelů

Stávající právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku budou povinny oznámit předmětné údaje do Evidence skutečných majitelů do 1. ledna 2019. V případě změny je registrovaný subjekt povinen podat návrh na zápis takové změny bez zbytečného odkladu. Zápisu do Evidence skutečných vlastníků se budeme na našich stránkách věnovat v samostatném článku.

Změna zákona o zadávání veřejných zakázek

Od 1. ledna 2018 je zadavatel povinen zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, je-li dodavatel právnickou osobou, přímo z Evidence skutečných majitelů a uvést zjištěné údaje v dokumentaci o veřejné zakázce. Pouze v případě, že údaje o skutečném majiteli nebude možné získat z Evidence skutečných majitelů, bude zadavatel oprávněn vyzvat vybraného dodavatele ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech takových osob k dodavateli.

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu

[2] Zákon č. 368/2016 Sb.

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter