Logo Logo

COVID NÁJEMNÉ - VÝZVA 2 k Programu podpory podnikatelů

Ve středu 21. října 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu opět otevřelo Agendový informační systém (AIS MPO), pomocí kterého mohou podnikatelé zažádat o státní podporu na nájemné, a to v důsledku omezení na základě přijatého krizového opatření schváleného vládou. Systém bude otevřen do 21. ledna 2021 do 23:59 hodin.

Klíčovým dokumentem, upravujícím systém této podpory je VÝZVA 2 k Programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 (dále jen „Výzva č. 2“) a předmětná usnesení vlády[1].

Oprávněný žadatel

Oprávněný žadatel o státní podporu je dle článku 4.1 bodu c) Výzvy č. 2 vymezen následovně:

V důsledku přijatého krizového opatření schváleného vládou usnesením č. 1103 ze dne 26. října 2020 mu byl zakázán nebo omezen maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách.

Oprávněným žadatelem je tedy obecně podnikatel (fyzická či právnická osoba podnikající podle živnostenského zákona), který v době od 1. července 2020 do 30. září 2020 (rozhodné období) užíval jako nájemce provozovnu a na kterého dopadla krizová opatření dle předmětného usnesení vlády, zejména úplné uzavření provozoven. Zároveň platí, že ke dni podání žádosti nesmí mít podnikatel přerušeno provozování živnosti.

Výzva č. 2 stanovuje také okruh osob, které nejsou oprávněnými žadateli.[2] Oprávněným žadatelem tak nebude podnikatel, jemuž nebyl omezen provoz v takové míře, jako ostatním podnikatelům, nýbrž pouze částečně anebo vůbec. Konkrétně se za oprávněného žadatele nebude považovat provozovatel čerpací stanice, lékárny, prodejny na letišti či nádraží, prodejny ve zdravotnickém zařízení atp.

Podmínky pro udělení podpory

Vzhledem k tomu, že se výše podpory vypočítá z celkové souhrnné výše nájemného za rozhodné období, je nutné, aby měl žadatel uzavřenou nájemní smlouvu již před 1. červencem 2020. V případě skončení nájmu v průběhu rozhodného období (tj. před 30. zářím 2020), se podpora vypočítá z výše nájemného za období od 1. července 2020 do dne skončení nájmu.

Z vyjádření MPO ohledně nároku podnikatele na podporu v návaznosti na délku omezujícího opatření plyne, že délka omezení nemá vliv na samotný nárok. Jinými slovy, ať již měl žadatel zavřeno pouze jediný den anebo po celou dobu trvání krizových opatření, bude se na něj vztahovat podpora. I v případě, kdy se žadatel rozhodne nechat provozovnu uzavřenou i po skončení účinných krizových opatření, měl dostat podporu ve stanovené výši za celé rozhodné období bez ohledu na to, kdy znovu otevře.

Kromě zmiňovaného požadavku, že ke dni podání žádosti nesmí mít podnikatel přerušeno provozování živnosti, musí žadatel pochopitelně splňovat i všechny další podmínky, např. nesmí být osobou spřízněnou s pronajímatelem (nájemce a pronajímatel nesmí být osobami blízkými, nesmí být ve vztahu osoby ovládající a ovládané atp.).

Nad rámec podmínek uvedených výše musí podnikatel, který spadá do okruhu oprávněných žadatelů, splnit celou řadu dalších povinností. Žadatel nesmí být v prodlení s platbou žádného ze svých závazků vůči vybraným institucím (především Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně) či vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.[3]

Podpora poskytnutá dle Výzvy č. 2 je zároveň limitována podmínkami Dočasného rámce Evropské komise, dle kterého lze podnikatelům na řešení naléhavých potřeb likvidity poskytovat přímé dotace do celkové maximální výše 800.000,- EUR. Současně platí, že v rámci všech podpor ve vztahu k náhradě nájemného (tj. včetně již případně poskytnuté podpory dle předchozích výzev Ministerstva průmyslu a obchodu) může podnikatel získat maximálně 10.000.000,- Kč.

Důležitou povinností žadatele podmiňující poskytnutí státní podpory je úhrada minimálně 50 % nájemného za rozhodné období ještě před podáním žádosti o podporu. Důvodem je právě poskytovaná výše podpory, která představuje rovněž 50 % nájemného (tedy onu druhou polovinu).

Podání žádosti

Jak již bylo zmíněno, podat žádost je možné od 21. října 2020 do 21. ledna 2021 (23:59 hodin). Jedinou cestou je elektronický formulář v informačním systému AIS MPO. Pro úspěšnou registraci v AIS MPO žadatel potřebuje funkční e-mailovou schránku, eIdentitu (NIA) a datovou schránku (pokud datovou schránku nemá, je možné provést registraci žadatele ručním vložením údajů).

Průběh vytváření a podání žádosti spočívá ve vyplnění standardního formuláře a nahrání podkladové dokumentace. Na tomto místě lze doporučit oficiální video-návod přímo od MPO – dostupný na této adrese: https://www.youtube.com/watch?v=N-n-l3U37UE&feature=emb_title.

Přílohami žádosti musejí být zejména následující dokumenty:

Všechny tyto doklady musí zajistit (a do AIS MPO vkládat) žadatel, který současně odpovídá za jejich správnost a úplnost. Dokumentaci přikládanou k žádosti je podnikatel povinen uchovat, a to po dobu 10 let ode dne vydání rozhodnutí o přiznání podpory.

Upozorňujeme, že tento článek reflektuje stav ke dni 29. října 2020 a podmínky pro získání podpory se v návaznosti na nová opatření často mění, proto je vždy nutné ověřit aktuální platnost podmínek pro získání předmětné podpory.

 

 

[1] Podpora dle Výzvy 2 je poskytována na základě usnesení vlády č. 550 ze dne 18. května 2020 a usnesení vlády č. 1037 ze dne 14. října 2020.

[2] Okruh oprávněných žadatelů se neaplikuje na subjekty dle článku I. bodu 8. a subjekty dle článku II. bodu 5. a bodu 6. usnesení vlády ze dne 26. října č. 1103.

[3] Za nedoplatky se však v tomto případě nepovažují opožděné platby daní či odvodů na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí.

Odebírejte náš newsletter