Logo Logo

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí schváleno vládou

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí schváleno vládou

Vláda schválila dne 30. 4. 2020 návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.[1] Cílem návrhu zákona je jednak zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (ve výši 4 %) od 1. 1. 2021 resp. fakticky zpětně od prosince 2019, jednak zrušení odpočtu úroků z úvěrů poskytnutých pro bytovou potřebu od základu daně z příjmů. Zároveň má dojít k prodloužení tzv. časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovité věci neurčené k vlastnímu bydlení od daně z příjmů fyzických osob z 5 na 10 let.

Od kdy se nebude hradit daň z nabytí nemovitých věcí?

Důležitými částmi návrhu zákona, která bude zajímat všechny poplatníky daně, jsou přechodná ustanovení určující, od jakého okamžiku se bude zrušení daně aplikovat. Účinnost zrušení daně je plánována na 1. 1. 2021, nicméně účinky budou de facto působit zpětně – daň nebude podle návrhu platit nikdo, kdo nemovitou věc nabyl od prosince 2019, resp. povinnost uhradit daň zanikne ze zákona k 1. 1. 2021 v případě, že k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí došlo od prosince 2019 (včetně).

Odpočet úroků z úvěrů poskytnutých pro bytovou potřebu

V souvislosti s navrhovaným zrušením daně z nabytí nemovitých věcí Ministerstvo financí navrhuje zrušení možnosti odečítat si od základu daně úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem.

Navrhovaná změna se nicméně má týkat až poplatníků, kteří nabydou nemovitou věc počínaje 1. 1. 2022. Podle dosavadních sdělení Ministerstva financí se počítá s tím, že pro nemovité věci nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 má platit, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně. Nutno podotknout, že se stále jedná o návrh zákona, který bude projednáván v Parlamentu, a jeho přijetí tak není jisté (včetně případné konečné podoby). Prozatím se jeví, že právě otázka daňových odpočtů bude velmi diskutovanou částí zákona, a to např. i ve vztahu k nabyvatelům „novostaveb“, jejichž nabytí je podle dosavadní právní úpravy od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno, nicméně doposud jim bylo umožněno odpočty uplatňovat.

Časový test pro osvobození příjmů z prodeje

Součástí návrhu zákona je také prodloužení tzv. časového testu pro osvobození příjmů z prodeje těch nemovitých věcí, které byly pořízeny z jiného důvodu než pro potřebu vlastního bydlení od daně z příjmů, a to ze stávajících 5 na 10 let. V tomto případě se změna nebude bez dalšího aplikovat na případy nabytí nemovité věci do prosince 2020 (včetně).

Původně se diskutovalo o prodloužení až o 15 letech, takový návrh však vládou neprošel. K prodloužení časového testu v případě nemovitých věcí pořízených pro potřebu vlastního bydlení dojít nemá, zůstává tak zachována lhůta 2 let bezprostředně před prodejem v případě bydliště v nemovité věci.

Návrh zákona nyní bude postoupen Poslanecké sněmovně, podle dostupných informací bude návrh projednáván ve standardním legislativním procesu, nikoliv ve stavu legislativní nouze.

[1] Konkrétně se jedná o „návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy“, který je dostupný zde.

Odebírejte náš newsletter