Logo Logo

Změny v zákoně o advokacii

Vzhledem k tomu, že mnohé ze změn zavedené Novelou mají relevanci jenom ve vztahu k interním záležitostem v advokacii, blíže se v tomto článku věnujeme pouze těm změnám, které mohou být zajímavé z pohledu klienta.

Advokátní koncipienti a odborní zaměstnanci

Novela ve velkém rozsahu upravila postavení a povinnosti advokátních koncipientů. Účelem těchto změn je zejména zvýšit odbornou úroveň jejich přípravy na výkon povolání advokáta. Prodlužuje se povinná koncipientská praxe, jako jeden z nezbytných předpokladů pro připuštění k advokátním zkouškám, z dosavadních nejméně tří (3) let na současných nejméně pět (5) let. Novela zároveň zrušuje možnost fakultativního započtení jiné právní praxe do koncipientské praxe. Na druhé straně, rozšiřuje se možnost započtení praxe o praxi asistenta Nejvyššího soudu SR (kromě uvedeného se započte i praxe soudce, justičního čekatele, prokurátora, právního čekatele prokuratury a notářská praxe).

Novela dále zakotvuje minimální obsahové nároky na odbornou praxi koncipienta, včetně povinné účasti na jednáních podle Trestního řádu a Občanského soudního řádu. Průběh praxe je advokátní koncipient povinen prokazovat denními výkazy práce. V případě, pokud má být advokátní koncipient pověřen provedením jednotlivých úkonů v právní věci klienta na základě substitučního zastoupení, klient je oprávněn vyžádat si prokázání denního výkazu praxe.

Další změnou jsou vzdělanostní požadavky na zápis do seznamu advokátů vedeného Slovenskou advokátní komorou. S účinností od 1.1.2015 se vyžaduje, aby osoba, která žádá o zápis do seznamu advokátů, prokázala, že nabyla právnické vzdělání v obou stupních vysokoškolského studia, tj. nejenom magisterského, jak tomu bylo doposud, nýbrž i bakalářského stupně.

Školitelem od 1.1.2013, t.j. advokátem, u kterého advokátní koncipient vykonává svojí praxi, bude moct být jen advokát, který je zapsaný v seznamu advokátů nejméně (3) roky. Zároveň, advokát nesmí vystupovat v pozici školitele ve vztahu k více než třem (3) koncipientům.

Ve vztahu k odborným zaměstnancům advokáta Novela výslovně zakotvila, že odborný zaměstnanec, t.j. zaměstnanec s právním vzděláním, která není advokátním koncipientem, a který může samostatně vykonávat určité právní úkony, kterými ho advokát pověří, nesmí zastupovat klienta před soudy, prokuraturou anebo orgánem veřejné správy.

Výkon advokacie

Do účinnosti Novely platila možnost tzv. duálního poskytování právních služeb, t.j. advokát, který poskytoval právní služby prostřednictvím obchodní společnosti, mohl po předchozí dohodě s ostatními společníky vykonávat advokacii v jednotlivých úkonech i samostatně. Po účinnosti Novely advokát, který vykonává advokacii ve veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti anebo jako jednatel společnosti s ručením omezeným není oprávněn vykonávat advokacii samostatně, v sdružení anebo v jiné obchodní společnosti, a to ani po předchozí dohodě společníků.

Dále ve vztahu k výkonu advokacie Novela zakotvila několik institutů, které doposud upravovaly pouze interní předpisy Slovenské advokátní komory. Např. od účinnosti Novely advokátům vyplývá přímo ze Zákona o advokacii povinnost používat při poskytování právních služeb označení „advokát“, „advokátka“ anebo „advokátní kancelář“. Název advokátní kanceláře nesmí snižovat důstojnost advokátního stavu a porušovat pravidla profesní etiky. Uvedené podléhá přezkumu Slovenské advokátní komory při zápise sdružení anebo obchodní společnosti do seznamu komory, i při každé změně názvu sdružení anebo obchodní společnosti.

Od účinnosti Novely je přímo v Zákoně o advokacii upraven i minimální rozsah pojistného plnění v případě odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi advokátem při výkone povolání ve výši 100.000 EUR.

Rovněž se přímo v Zákoně o advokacii zakotvily ustanovení upravující prezentaci výkonu povolání advokáta, které upravují reklamu striktněji než stavovské předpisy Slovenské advokátní komory doposud. Advokát nesmí získávat klienty prostřednictvím třetích osob za úplatu a také nesmí poskytnout ani přijmout úplatu za postoupení klienta. Reklama advokáta může obsahovat pouze věcně objektivní informace o odborném zaměření kanceláře a jejím složení, s vyloučením jakýchkoliv porovnávacích prvků. Rovněž advokát při vystupování na veřejnosti anebo poskytování vyjádření pro média v souvislosti s poskytováním právních služeb nesmí jakýmkoliv způsobem vyzdvihovat svojí osobu anebo svojí činnost. Zároveň je potřeba připomenout, že Novela přímo do zákona zavedla oprávnění advokáta informovat v obchodní komunikaci s veřejností o konkrétní právní věci anebo totožnosti klienta pouze v případě předchozího souhlasu klienta anebo pokud advokát může prokázat, že tyto údaje jsou již veřejně dostupné.

Disciplinární řízení

Novela prodloužila subjektivní lhůtu pro podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení vůči advokátovi. Namísto dosavadních šesti (6) měsíců je navrhovatel od 1.1.2013 oprávněn podat návrh na zahájení disciplinárního řízení do devíti (9) měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o disciplinárním provinění advokáta. Objektivní lhůta zůstává v trvání dvou (2) let ode dne, kdy k disciplinárnímu provinění došlo.

Další novinkou je zavedení generální možnosti podat odvolání, či už ze strany disciplinárně obviněného advokáta anebo navrhovatele, vůči jakémukoliv rozhodnutí disciplinárního senátu v příslušné lhůtě. Do účinnosti Novely bylo možné podat odvolání jenom proti taxativně vyjmenovaným rozhodnutím.

Další změny

Novelou došlo také k změnám v zákoně č. 99/1963 Zb. Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, který upravuje civilní soudní řízení. První změnou je zvýšení výšky uplatněné pohledávky v drobných sporech z dosavadních 500 EUR na 1.000 EUR. V drobných sporech není potřebné nařizovat jednání, čím se zjednoduší a zrychlí řízení v těchto věcích.

Rovněž se do Občanského soudního řádu Novelou zavádí taxativní výčet druhů řízení, ve kterých není možné zvolit si tzv. občanského zástupce, t.j. osobu bez právnického vzdělání. Povinnost obligatorního zastoupení advokátem resp. osobou s právnickým vzděláním (2. stupeň), která je blízkou osobou účastníka řízení (zastoupené osoby) se od účinnosti Novely vyžaduje např. v řízeních o ochraně osobnosti, v sporech souvisejících s konkurzem a restrukturalizací, o ochraně hospodářské soutěže, o porušení/ohrožení obchodního tajemství, sporech ze směnek, šeků a jiných cenných papírů, v řízení s cizím prvkem, v sporech týkajících se závazkových vztahů vznikajících v obchodních společnostech a družstvech a taxativně vyjmenovaných obchodních závazkových vztahů (např. vztahy vyplývající z bankovní záruky, smlouvy o prodeji podniku, zasílatelské smlouvy, smlouvy o běžném/vkladovém účtu a pod.).

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter