Logo Logo

Zápis do evidence skutečných majitelů v ČR

Jak jsme již dříve informovali na našich webových stránkách[1], s účinností od 1. ledna 2018 byla v České republice zřízena evidence údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných majitelů“). V tomto článku naleznete stručné informace o tom, jakým způsobem zapsat informace o tzv. skutečném majiteli právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku a svěřenských fondů do evidence skutečných majitelů a splnit tak povinnost dle rejstříkového zákona.[2]

Jak na zápis

Povinnost k podání návrhu na zápis má příslušný svěřenský fond nebo příslušná právnická osoba. V praxi tedy návrh za právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku podávají především jejich statutární orgány, jednatelé u s.r.o., členové představenstva u a.s. a společníci v.o.s. a komanditních společností. Návrh je nutno učinit bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti. Pro zápis prostřednictvím rejstříkového soudu je k dispozici formulář na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, který je možno vyplnit pouze elektronicky. Vyplněný formulář se pak na rejstříkový soud podává ať už v listinné, či elektronické podobě.

Samotný zápis skutečného majitele provádí místně příslušný rejstříkový soud, kterým je krajský soud (respektive Městský soud v Praze), v jehož obvodu je sídlo právnické osoby, či sídlo nebo bydliště svěřenského správce. Obsah návrhu na zápis údajů o skutečném majiteli je posuzován pouze z formálního hlediska, zapisované údaje se tedy jakkoliv neprověřují, ani se nehodnotí míra doložení zapisovaných údajů. Rejstříkový soud zapíše údaje do evidence skutečných majitelů bez vydání rozhodnutí do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu došel návrh na zápis o skutečném majiteli. Zápis skutečného majitele může provést kromě rejstříkového soudu i notář formou tvz. přímého zápisu, a to bez zbytečného odkladu po podání žádosti o zápis. Zápis podléhá soudnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč, ovšem osoby zapsané do veřejného rejstříku před 1. lednem 2018 jsou osvobozeny od tohoto poplatku do 31. prosince 2018.

Zapisované údaje

Do evidence skutečných majitelů se o skutečném majiteli zapisuje jeho jméno, adresa místa pobytu (případně bydliště, liší-li se od místa pobytu), datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), státní příslušnost a dále údaj o podílu na hlasovacích právech, podílu na rozdělovaných prostředcích, nebo jiné skutečnosti v závislosti na tom, která z těchto skutečností zakládá postavení skutečného majitele. Zákony nestanovují taxativní výčet dokumentů nutných k prokázání zapisovaných skutečností o skutečném majiteli, je dána pouze obecná povinnost doložit zapisované skutečnosti příslušnými listinami. Dle důvodové zprávy AML zákona se takové skutečnosti mohou prokazovat například čestným prohlášením.

Hrozící sankce

Evidence skutečných majitelů prozatím[3] není veřejně přístupná a není veřejným rejstříkem ve smyslu rejstříkového zákona, důsledkem čehož v současnosti z rejstříkového zákona za neprovedení zápisu do evidence neplynou žádné přímé sankce (pokuta, či zrušení společnosti). Přesto je třeba uvést, že neprovedení zápisu může mít negativní důsledky v kontextu jiných právních předpisů, například AML zákona[4] (obchody mohou být povinnou osobou vyhodnoceny jako podezřelé, případně povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu), zákona o veřejných zakázkách[5] (vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení), nebo insolvenčního zákona.[6]

[1] Evidence údajů o skutečných majitelích v České republice od 1. ledna 2018

[2] Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

[3] Byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (tzv. pátá AML směrnice), po jejíž implementaci členskými státy by měl být mj. určitý rozsah informací v evidenci skutečných majitelů přístupný i jakékoli osobě z široké veřejnosti

[4] Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

[5] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

[6] Zákon č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter