Logo Logo

SLOVENSKO: Novelizácia Anti-Money Laundering zákona

Vláda schválila a predložila do parlamentu návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. , o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „AML novela“). Hlavným cieľom AML novely je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (ďalej len „Smernica“), zohľadnenie odporúčania výboru Moneyval Rady Európy a odporúčania Finančného akčného výboru skupiny G7(FATF), implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ako aj reakcia na požiadavky plynúce z aplikačnej praxe.

V AML novele je zohľadnený princíp hodnotenia rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu nielen na úrovni právnických osôb, ale aj na Európskej úrovni. V súlade so Smernicou bude upravená rola gestora zodpovedného za národné hodnotenie týchto rizík (identifikácia, vyhodnotenie a porozumenie a následné prijatie vhodných opatrení), ako aj súčinnosť ďalších inštitúcií. Zámerom Smernice je najmä úprava podmienok vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi (základná, zjednodušená a zvýšená). Z dôvodu vytýkania nedostatočných povinností starostlivosti vo vzťahu ku klientovi pri existencií nízkeho rizika zo strany Moneyval Rady Európy, stanovuje AML novela minimálne opatrenia, ktoré bude povinná osoba vykonávať v prípade zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi (namiesto žiadnej). Rozsah zvýšenej starostlivosti sa rozšíril taktiež na tzv. „politicky exponované osoby“ (zastávanie verejnej funkcie v zahraničí ako aj na území Slovenskej republiky).

Takisto sa povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod pri výkone základnej starostlivosti mení na obligatórnu. O identifikácií konečného užívateľa bude dotknutá osoba povinná viesť záznam s identifikačnými údajmi a uchovávať ho ešte 5 rokov po zániku postavenia konečného užívateľa výhod. Významnou zmenou je taktiež zníženie limitu pre zaradenie subjektu medzi povinných na najmenej 10.000 EUR, pre výkon základnej starostlivosti pri obchode v hotovosti na najmenej 10.000 EUR (hazardné hry v hodnote najmenej 2.000 EUR), hodnoty stanovenej pre povinnosť vykonať identifikáciu klienta na najmenej 1.000 EUR. Takisto sa na základe odporúčania FATF a Moneyval Rady Európy sprísňujú povinnosti združení majetku zavedením povinnosti identifikácie darcu, ktorí poskytli dar v hodnote najmenej 1.000 EUR.

AML novela rovnako upravuje podmienky ukladania pokút za správne delikty, predlžuje subjektívnu lehotu na ich uloženie z jedného na tri roky a zvyšuje požiadavky na spoluprácu orgánov dohľadu.

Zmenou a doplnením niektorých zákonov sa transponuje povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby právne subjekty na ich území získavali a mali primerané, presné a aktuálne informácie o tom, kto ich vlastní, vrátane držaných podielov konečných užívateľoch výhod.

Dôvodom novelizácie zákonov ustanovujúcich režim vzniku vybraných právnických osôb, konkrétne zavedenia podmienky zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod do registrov predmetných právnických osôb, ktoré slúžia ako zdrojové registre pre register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, je zvýšenie transparentnosti vlastníctva právnických osôb a uchovanie informácií o konečnom užívateľovi výhod v centrálnom registri. V súvislosti s obchodnými spoločnosťami, AML novela zavádza povinnosť registrácie informácií o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri.

Všeobecná účinnosť AML novely sa navrhuje na 1. marca 2018 a účinnosť vybraných článkov (II. až VIII.) na 1. júla 2018. 

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter