Logo Logo

Rejstřík účetních závěrek

Správcem Rejstříku je Ministerstvo financí SR. Účelem Rejstříku je především zjednodušit přístup třetích osob a státních orgánů k účetním závěrkám podnikatelů, a to zpřístupněním přímo přes internet. Ačkoli byla možnost nahlídnout do účetní závěrky třetí osoby anebo si z ní pořídit kopii dána i doposud prostřednictvím Sbírky listin příslušného Obchodního rejstříku, tato možnost je spojena s nutností osobně se dostavit do sídla příslušného rejstříkového soudu a předem se „objednat“ do Sbírky listin (obvykle alespoň 3 dni předem).

Ukládání dokumentů do Rejstříku

Zákon o účetnictví taxativně vymezuje, které dokumenty je účetní jednotka (podnikatel) povinna předkládat do Rejstříku, přičemž z praktického hlediska jde zejména o následovné dokumenty:

a) řádné individuální účetní závěrky,
b) mimořádné individuální účetní závěrky,
c) průběžné individuální účetní závěrky,
d) řádné konsolidované účetní závěrky,
e) mimořádné konsolidované účetní závěrky,
f) průběžné konsolidované účetní závěrky,
g) zprávy auditora, a
h) účetní závěrky, které účetní jednotka sestavila z vlastního podnětu.

Přesto, že Rejstřík byl zřízen s účinností od 1.1.2012 v roce 2012 se ještě zachová dosavadní způsob předkládání dokumentů, tzn. tak jako doposud budou účetní závěrky tvořit součást daňového přiznání. Povinnost ukládat účetní závěrky „nově“, t.j. do Rejstříku, vzniká podnikatelům prvýkrát až v roce 2013, t.j. ve vztahu k účetnímu období roku 2012.

Dokumenty je možné do Rejstříku předkládat buďto v listinné formě anebo v elektronické formě. Předkládané dokumenty v listinné formě se doručují místně příslušnému daňovému úřadu. Dokumenty vyhotovené v elektronické formě se doručují prostřednictvím elektronické podatelny zveřejněné na webové stránce Finančního ředitelství Slovenské republiky. Doručením předkládaných dokumentů místně příslušnému daňovému úřadu anebo do elektronické podatelny se má za to, že si podnikatel splnil povinnost uložení a zveřejnění dokumentů. Z toho tedy vyplývá, že doručením dokumentů (např. účetní závěrky) do Rejstříku je povinnost zveřejnění v plném rozsahu splněna a podnikatel již není povinen předkládat dokument do Sbírky listin.

V elektronické formě je dokumenty povinen předložit ten podnikatel, který je ve smyslu zákona o DPH plátcem DPH. Podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, mají možnost vybrat si mezi ukládáním v listinné formě anebo elektronické formě.

Podobně jako při předkládání dokumentů do Sbírky listin i pro předkládání dokumentů do Rejstříku ukládá zákon určité lhůty. Podnikatel ukládá řádnou individuální účetní závěrku a mimořádnou individuální účetní závěrku v Rejstříku nejpozději do šesti měsíců od data, ke kterému se účetní závěrka sestavuje (výjimku tvoří některé specifické účetní jednotky, které je ukládají v termínech stanovených zvláštními právními předpisy ( jde např. o neinvestiční fondy).

V případě, pokud podnikatel nemá schválenou účetní závěrku v 6-měsíční lhůtě, uvede, že ukládá neschválenou účetní závěrku a datum schválení účetní závěrky oznámí správcovi rejstříku dodatečně, nejpozději do pěti pracovních dní od jejího schválení.

Podnikatel, na kterého se vztahuje povinnost ověřování účetní závěrky auditorem, ukládá v Rejstříku i zprávu auditora. Pokud podnikatel nemá účetní závěrku ověřenou v 6-měsíční lhůtě, uvede, že ukládá neověřenou účetní závěrku a zprávu auditora uloží v rejstříku dodatečně, nejpozději do jednoho roka od skončení účetního období, za které se účetní závěrka sestavuje.

Zpřístupňování dokumentů a údajů z Rejstříku

Samotný Rejstřík se vnitřně člení na veřejnou část a neveřejnou část. Veřejnou část Rejstříku tvoří dokumenty vybraných účetních jednotek (podnikatelů), přičemž z praktického hlediska je třeba především zdůraznit, že se to týká jakékoliv obchodní společnosti bez ohledu na její právní formu (s.r.o., a.s., v.o.s. aj k.s.) a družstva. Účetní závěrky těchto podnikatelů se už dnes povinně zveřejňují podle zvláštních předpisů, např. zveřejněním ve Sbírce listin.

Správce Rejstříku zpřístupní předkládané dokumenty podnikatelů ve veřejné části rejstříku všem osobám bez omezení prostřednictvím své webové stránky elektronickou formou a bez poplatku, t.j. podobně jako je tomu i v případě informativních výpisů obchodních společností a družstev z Obchodního rejstříku i v tomto případě bude možné si bez omezení přímo vytisknout konkrétní účetní závěrku určitého podnikatele.

Dokumenty podnikatelů uložené v neveřejné části Rejstříku zpřístupní správce rejstříku elektronickou formou bez poplatku jen té osobě, které se týkají, a orgánům veřejné správy a územní samosprávy (obce, VÚC).

Správce rejstříku vydá na základě žádosti a po zaplacení správního poplatku, kopii uloženého dokumentu anebo potvrzení o tom, že určitý dokument není v rejstříku uložen, t.j. podobně jak je tomu i dnes v případě pořizování kopií dokumentů a potvrzení o obsahu Sbírky listin Obchodního rejstříku. Kopii dokumentu anebo potvrzení o tom, že určitý dokument v rejstříku uložen není, vydá správce rejstříku do pěti pracovních dní ode dne zaplacení příslušného správního poplatku.

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter