Logo Logo

Regulácia zahraničných firiem prevádzkujúcich internetové platformy

Na konci roku 2017 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o dani z príjmov (ďalej len ako „Novela“), na základe ktorej sú zahraničné firmy prevádzkujúce služby na základe zdieľanej ekonomiky od 1 Januára 2018 povinné odvádzať časť svojich ziskov do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Nová povinnosť sa vzťahuje výlučne na zahraničné entity, pričom predmetné ustanovenia sú zamerané prioritne na cezhraničné transakcie s dopadom v Slovenskej republike. Cieľom tejto Novely je zrovnoprávnenie podmienok na trhu pre jednotlivých poskytovateľov služieb bez ohľadu na to, či sú služby sprostredkovávané pomocou digitálnej platformy alebo fyzickou prítomnosťou. Úpravou sa spresňuje definícia výkonu činnosti a trvalého miesta, ktoré sú základnými podmienkami pre vznik stálej prevádzkarne pre účely dane z príjmu na území Slovenskej republiky. Za výkon činnosti s trvalým miestom na území Slovenskej republiky je podľa Novely možné považovať aj výkon činnosti prostredníctvom digitálnej platformy. Za takéto činnosti prostredníctvom digitálnej platformy bude štát pokladať najmä sprostredkovávanie utvárania kontraktov medzi držiteľmi hnuteľných alebo nehnuteľných vecí alebo poskytovateľmi služieb (Uber, Airbnb, Booking.com) a koncovým užívateľom. Relevantné entity sú povinné registrovať sa formou stálej prevádzkarne pre účely dane z príjmu na území Slovenskej republiky, pokiaľ opakovane poskytujú služby formou sprostredkovania prepravy a ubytovania. Pokiaľ sa poskytovateľ takýchto služieb nezaregistruje, uplatní sa režim zrážkovej dane. To znamená, že z poplatku, ktorý podnikateľ odvedie zahraničnej spoločnosti za používanie jej platformy mu bude zrazená 19-percentá alebo 35-percentná zrážková daň v závislosti na sídle skutočného príjemcu platby (35% sídlo mimo územie štátov, s ktorými uzatvorila Slovenská republika medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia). Povinnosť odvodu predmetnej dane bude zaťažovať konkrétneho vodiča (prepravné služby) alebo konkrétne ubytovacie zariadenie (ubytovacie služby), ktoré služby neregistrovanej zahraničnej platformy využíva.

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter