Logo Logo

Předběžné projednání sporu v intencích jednoho z nově přijatých procesních kodexů na Slovensku

Dne 21. května 2015 byly v Národní radě Slovenské republiky schváleny návrhy troch procesně-právních kodexů, které jsou výsledkem dlouhodobé práce Rekodifikační komise pro Občanský soudní řád, kreované ministrem spravedlnosti v červenci 2012. Civilní sporový pořádek (dále jen „CSP“), Civilní mimosporový pořádek a Správní soudní řád  ve znění, v jakém byly přijaty parlamentem, nabydou účinnosti dne 1. července 2016. V tomto příspěvku se blíže zaměříme na některé významné změny, které CSP přinese.

Občanský soudní řád byl novelizován už více než 80-krát, co přirozeně vedlo k narušení jeho vnitřní konzistentnosti a návaznosti jeho částí. Cílem jeho rekodifikace je nejenom snaha o zrychlení řízení, ale také vytvoření takových pravidel, které průběh řízení zhospodární. Uvedené se má, mimo jiné dosáhnout i zavedením důsledné koncentrace procesu a zvýšením požadavků na procesní aktivitu sporových stran. Občanské soudní řízení bude doplněno o procesní prekluzi, v důsledku které pokud strana neučiní jednání ve stanovené lhůtě, ztratí možnost učinit ho později, zavedení fikce doručení i pro fyzické osoby – nepodnikatele, sankcionovaní zjevně nedůvodných námitek podjatosti pokutou, obligatorní právní zastoupení podmíněné předmětem sporu a přepracovaní institutu mimořádného dovolaní (z důvodu nesouladu jeho současných prvků s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva).

Nástrojem zefektivnění a zrychlení koncentrovaného sporného řízení by měl být i nově zavedený institut předběžného projednání sporu (§ 168 – 172 CSP). Zákonodárce se při implementaci tohoto institutu inspiroval v zahraničních právních řádech, kde zkušenosti s jeho aplikací prokázaly, že jde o významný příspěvek k procesní ekonomii sporného řízení.

Pokud po podání žaloby soud nerozhodne jinak (t.j. žalobu neodmítne anebo řízení nezastaví), nařídí před prvním jednáním předběžné projednání sporu a předvolá na něj strany, jejich zástupce, příp. jiné osoby, které mohou přispět k splnění jeho účelu (předvolaní se bude doručovat do vlastních rukou). V rámci předběžného projednání soud zjistí, zda jsou splněny procesní podmínky, příp. přijme opatření na odstranění zjištěných nedostatků, pokusí se o vyřešení sporu smírem anebo odporučí stranám, aby se pokusili o mediaci. V současně platném Občanském soudním řádu je v této souvislosti obsažen institut smírčího řízení, které má ovšem návrhovou povahu, t.j. soud k němu přistoupí pouze na návrh některé ze stran sporu.

Pokud se spor nepodaří vyřešit smírem, soud uloží stranám povinnosti v souvislosti s přípravou jednání. Zároveň určí, které skutkové tvrzení považuje za sporné, které za nesporné, které důkazy provede a které ne. Za nesporné může soud považovat ty skutečnosti, na kterých se strany shodnou, kromě těch, ve vztahu ke kterým existuje důvodná obava o jejich pravdivosti. Soud taktéž uvede své předběžné posouzení věci a předpokládaný termín jednání. Uvedené má sloužit zabránění tzv. překvapivých soudních rozhodnutí, jelikož je jeho účelem vyjasnění předmětu sporu, otázek důkazného práva a právního posouzení věci. Vzhledem k tomu, že na tuto fázi řízení se přiměřeně vztahují ustanovení o jednání, je možné v rámci něho vykonat elementární dokazovaní a rozhodnout ve věci samé (za předpokladu, že je to možné a účelné).

Pokud se žalobce anebo žalovaný nedostaví na předběžné projednání sporu, ačkoliv byl řádně a včas předvolán (a byly dodrženy ustanovení o doručování), může soud rozhodnout rozsudkem pro zmeškání (kontumační rozsudek). O tomto následku musí být účastník poučen v předvolání na předběžné projednání sporu. Uvedená úprava je výsledkem důsledného uplatňování principu procesní diligence (projednací princip), který se projevuje sankcionováním procesní pasivity příslušné strany sporu. Zákon přirozeně zakotvuje možnost navrhnout zrušení kontumačního rozsudku v případě, pokud příslušná strana zmeškala předběžné projednání sporu z omluvitelného důvodu; návrh na jeho zrušení bude možné podat do 15 dní ode dne, kdy se účastník o vydání kontumačního rozsudku dozvěděl.

Nová právní úprava má představovat základní a nevyhnutné kroky směřující ke zlepšení vymahatelnosti práva v Slovenské republice, k zajištění účinnější ochrany práv a oprávněných zájmů sporových stran, i k ochraně celospolečenských zájmů.

Autorkou článku je Lenka Bogárová, advokátní koncipientka pobočky Konečná & Zacha v Bratislavě

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter