Logo Logo

Pomoc pro spotřebitele a fyzické osoby, které nejsou spotřebiteli, v důsledku pandemie COVID-19

Vláda představila návrh zákona, který má za cíl pomoci při nemožnosti platit nájemné a za služby při nájmu prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby v důsledku pandemie COVID-19 a také návrh zákona, který stanovuje limity sankcí vyplývajících z prodlení pří splácení úvěru, a to s platností jak pro spotřebitele, tak pro fyzické osoby, které nejsou spotřebiteli.

Omezení sankcí vyplývajících z prodlení

Dle navrhované vládní novely zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje omezit výši sankčních plateb za nesplácení spotřebitelského úvěru trvající déle než 90 dní. V takovém případě vzniká právo úvěrujícímu pouze na zákonný úrok z prodlení. Je-li úvěrovaným fyzická osoba, která není spotřebitelem, nesmí souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše úvěru. Na právnické osoby se tento zákon nevztahuje. Návrh zákona ZDE.

Nájem prostor sloužících k uspokojení bytových potřeb

Dle dalšího vládního návrhu zákona nemůže pronajímatel jednostranně vypovědět nájemní smlouvu s nájemcem prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby v době od účinnosti tohoto zákona do 31. května 2021 pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného a služeb, pokud prodlení nastalo v době od 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření, nejpozději však do 30. září 2020. Toto prodlení muselo nastat v souvislosti s omezeními plynoucími z mimořádného opatření. Nájemce musí pronajímateli tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu prokázat. Návrh zákona ZDE.

Výše uvedené vládní návrhy nebyly zatím předloženy poslanecké sněmovně a je možné, že se jejich finální znění ještě změní.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

ENGLISH VERSION

Aid for the consumers and natural persons  who are not consumers

Czech government has introduced a bill which aims to help the natural persons who are unable to pay the rent and services payments for the premises used for the satisfaction of housing needs due to the pandemic of COVID-19, moreover, the government has proposed a bill, which is supposed to limit total amount of sanctions in case of being in default with paying the interest.

Limitation of the penalties in case of default

Pursuant to the proposed governmental amendment to the Act No. 257/2016 Coll., on consumer loan, as amended, the amount of the penalties in case of the default with repaying the loan longer than 90 days is mitigated. In such a case the creditor has the right only for the statutory interest. If the debtor is natural person, but not a consumer, the amount of all the contractual penalties shall not exceed product of 0.5 and total amount of the loan. This provisions do not apply to legal entities. The proposed amendment find here.

Lease of the premises used for the satisfaction of the housing needs

Pursuant to the governmental proposal, the lessor cannot unilaterally terminate the lease agreement on premises used for the satisfaction of housing needs in the period between effectiveness of the proposed Act until 31 May 2021 only for the reason that the lessee in in default with payment of the rent and service payment and this default occurred in the period between 12 March 2020 and the day after the last day of the emergency measures, however no later than 30 September 2020. The requirement is that the lessee´s default occurred due to the emergency measures which needs to be proven to the lessor without undue delay. The proposed act find here.

Abovementioned governmental proposals have not been submitted to the Chamber of Deputies yet and the final wording may still be changed.

We will inform you on any updates.

Odebírejte náš newsletter