Logo Logo

Obchodní společnosti čeká rozsáhlá legislativní změna

Ve snaze zlepšit podnikatelské prostředí v Slovenské republice, přišlo Ministerstvo spravedlnosti SR s návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje Obchodní zákoník a celá řada dalších zákonů v souvislosti se změnami především procesu splynutí, sloučení a rozdělení obchodních společností, úpravy kapitálových fondů a ochrany obchodního tajemství.

Tato novela má za cíl zejména vyřešit aplikační problémy při řetězových sloučeních, splynutích nebo rozděleních, které jsou spojené s vyhýbáním se řádnému plnění povinností při likvidacích společností a jejich úpadku. Novela předpokládá rozšíření odpovědnosti statutárů, společníků a likvidátorů, s čím souvisí i zavedení skutkové podstaty nového trestného činu nekalé likvidace. Novela rovněž zavádí nové instituty a pojmy, např. ručení ovládající osoby nebo vymezení kapitálových fondů a také několik nových povinností a omezení týkajících se fúzí společností, jakou je například povinnost vyhotovit auditorskou zprávu.

K tomu, aby se zvýšila ochrana věřitelů společností, resp. ovládaných společností, novela zavádí institut ručení ovládající osoby, který představuje odpovědnost ovládajících osob za škodu způsobenou úpadkem ovládaných osob. Tato odpovědnost vznikne, pokud je ovládaná osoba v úpadku a ovládající osoba se podílí na přijetí rozhodnutí orgánu ovládané osoby, bez kterého by ovládaná osoba nebyla v úpadku, případně dala-li k takovému rozhodnutí pokyn.

Vymezení kapitálových fondů má za cíl vyjasnit pozici jiných vlastních zdrojů společnosti. Předpokladem pro tvorbu kapitálových fondů je úprava v zakladatelské smlouvě nebo stanovách a rozhodnutí valné hromady. Příspěvkem do kapitálového fondu může být to, co může být předmětem vkladu (do základního kapitálu), t.j. peněžitý nebo nepeněžitý vklad. Co se týče příspěvků, se kterými je spojena výhoda při rozdělování zisku, takové příspěvky nemohou být vráceny, jelikož je výhoda při rozdělování zisku vlastně forma obcházení zákazu úročení příspěvků. V případě, že se jedná o kapitálové fondy, které mohou být rozdělené mezi akcionáře (společníky), návrh předpokládá povinnost vykonat test krize společnosti a splnit notifikační povinnost.

Další novinkou, kterou novela zavádí, je povinnost předložit souhlas veřejnoprávní instituce vykonávající sociální pojištění (t.j. Sociální pojišťovny) při zápise nebo výmaze společnosti s ručením omezeným v obchodním rejstříku příslušného okresního soudu s předmětným zápisem nebo výmazem.

Je třeba také zmínit navrhované precizování a rozšíření definice skutkové podstaty porušení obchodního tajemství, kde se pod množinu porušení navrhuje doplnit neoprávněné konání v podobě získání, využití anebo zpřístupnění obchodního tajemství. Nejedná se přitom o taxativní výčet, ale naopak pouze o výčet demonstrativní, jelikož novela pod porušení obchodního tajemství radí i jiné konání, které je v rozporu se zásadou poctivého obchodního styku.

Navrhované změny Obchodního zákoníku se dotknou zákona o konkurze a restrukturalizaci hlavně ve snaze vyřešit některé problémy aplikační praxe, jako příklad lze zmínit návrh výslovně precizovat právní úpravu skutkové podstaty náhrady škody při porušení povinnosti podat včas návrh na vyhlášení konkurzu, nebo návrh na určení příslušnosti soudu pravidlem s retrospektivním účinkem.

Mimo jiné se novela dotkne také zákona o bankách i zákona o dani z příjmů. Většinou se však jedná jenom o promítnutí navrhovaných změn v Obchodním zákoníku. V zákoně o dani z příjmů se doplňuje definice vkladu, za které se považuje jak peněžitý a nepeněžitý vklad do základního kapitálu, tak i peněžitý a nepeněžitý příspěvek do kapitálového fondu. Podle přechodného ustanovení se za vklad bude považovat rovněž zvýšení základního kapitálu ze zisku po zdanění, pokud se bude jednat o podíl na zisku (dividenda) vykázaný za zdaňovací období, za které vykázaný podíl na zisku nebyl předmětem daně. V návaznosti na navrhovanou úpravu kapitálových fondů se upravuje také daňový dopad kapitálového fondu na základ daně z příjmů.

Navrhovaným termínem účinnosti je 1. leden 2018.

V případě bližších informací a dopadů této novely na plánované transakce neváhejte kontaktovat JUDr. Michala Hulenu a Mgr. Vladimíra Kordoše, LL.M., partnery bratislavské kanceláře Konečná & Zacha.

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter