Logo Logo

Novela zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné kombinované výroby

Podpora výroby elektřiny ze sluneční energie

S účinností k 1.7.2013 dojde k omezení poskytování podpory formou převzetí odpovědnosti za odchylku provozovatelem regionální distribuční soustavy pro výrobce elektřiny využívajících jako zdroj sluneční energii. Podle nové úpravy se tato podpora bude poskytovat jenom výrobcům elektřiny při zařízeních s instalovaným výkonem do 30 kW, namísto dosavadních 100 kW.

Podobně, jako při podpoře formou odpovědnosti za odchylku, se mění i podpora pro výrobce elektřiny ze sluneční energie formou doplatku. Podle novelizovaného zákona o OZE se při zařízení výrobce elektřiny využívajícího jako zdroj sluneční energii bude podpora doplatkem vztahovat pouze na zařízení s instalovaným výkonem do 30 kW, které je umístněné na střešní konstrukci anebo obvodovém plášti jedné budovy, spojené se zemí pevným základem, evidované v katastru nemovitostí. Předchozí právní úprava přitom počítala s doplatkem i pro zařízení s výkonem do 100 kW.

Přibyla rovněž nová povinnost výrobců elektřiny, kteří využívají jako zdroj sluneční energii, kteří budou nově od 1.3.2013 povinni označit každý fotovoltaický panel svého zařízení údajem o jeho jednotkovém výkone. Při zařízení výrobce elektřiny využívajícího jako zdroj sluneční energii je podle novelizovaného ust. § 2 ods. 3 písm. d) zákona o OZE celkovým instalovaným výkonem zařízení součet jednotkových výkonů fotovoltaických panelů zařízení.


Rekonstrukce anebo modernizace zařízení jako podmínka pro získání podpory

Stejně jako předchozí úprava i novelizovaný zákon o OZE počítá s podporou pro výrobce elektřiny po dobu 15 let, od času uvedení zařízení do provozu, anebo od roku rekonstrukce anebo modernizace technologické části zařízení výrobce elektřiny. Nové znění zákona o OZE s účinností od 1.3.2013 zároveň ale při rekonstrukci anebo modernizaci již striktně nevyžaduje, aby byly náklady na rekonstrukci anebo modernizaci technologické části zařízení vyšší než 50% investičních nákladů na pořízení nové porovnatelné technologické části zařízení, jak tomu bylo doposud.

Podle nové právní úpravy pokud jsou náklady na rekonstrukci anebo modernizaci technologické části zařízení nižší než 50 % investičních nákladů na pořízení nové porovnatelné technologické části zařízení, výše podpory formou doplatku se bude snižovat v závislosti od výše investice následovným způsobem:

1. v rozsahu méně než 50 % do 40 % včetně se doplatek sníží nejméně o 20 %,
2. v rozsahu méně než 40 % do 30 % včetně se doplatek sníží nejméně o 40 %,
3. v rozsahu méně než 30 % do 20 % včetně se doplatek sníží nejméně o 60 %,
4. v rozsahu méně než 20 % do 10 % včetně se doplatek sníží nejméně o 80 %,
5. v rozsahu méně než 10 % se doplatek sníží o 100 %.“, resp. doplatek se neposkytne.

Novela zákona o OZE dále upřesňuje pojem rekonstrukce a modernizace technologické části zařízení tak, že rekonstrukce anebo modernizace musí zajistit technologické zhodnocení zařízení spočívající zejména v prokazatelném zvýšení účinnosti, zvýšení instalovaného výkonu, snížení vlastní spotřeby energie anebo snížení strat a nákladů na výrobu elektřiny, které výrobce prokáže znaleckým posudkem. Pro potřeby získaní podpory v souvislosti s rekonstrukcí a modernizací zařízení tedy přibyla nová povinnost výrobce elektřiny nechat si vypracovat znalecký posudek prokazující zvýšení instalovaného výkonu, snížení vlastní spotřeby energie anebo snížení strat a nákladů na výrobu elektřiny.

I nadále platí, že podpora formou odběru elektřiny za cenu elektřiny na straty a formou převzetí odpovědnosti za odchylku se na zařízení výrobce elektřiny s celkovým instalovaným výkonem do 1 MW poskytuje po celou dobu životnosti takového zařízení, t.j. neomezuje se na 15-ti letou dobu.

Zánik práva na podporu výroby elektřiny

Podle úplně nového ust. § 3b zákona o OZE se právo na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nevztahuje na zařízení výrobce elektřiny anebo zařízení na výrobu bio metanu, které bylo

1. postavené bez osvědčení na výstavbu energetického zařízení, pokud bylo na stavbu potřebné,
2. postavené anebo uvedené do provozu v rozporu se zákonem o OZE anebo zvláštními předpisy.

Novinkou je možnost zániku práva na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v případě, pokud byla výrobci elektřiny během 15leté doby podpory dvakrát pravomocně uložena pokuta podle zákona o OZE za spáchání některého ze správních deliktů podle písm. a) až c) níže, a to dnem nabytí právní moci druhého rozhodnutí o uložení pokuty:

1. za zvýšení celkového instalovaného výkonu zařízení výrobce elektřiny v rozporu se zákonem o OZE anebo zvláštními předpisy o více než pět procent, anebo
2. za změněné schéma zapojení zařízení výrobce elektřiny v rozporu se zákonem o OZE anebo zvláštními předpisy na základě, které dochází k neúčelnému využití vyrobené elektřiny anebo využitelného tepla, anebo
3. za zjištěné neúměrné množství elektřiny, na které se vztahuje podpora formou doplatku, které není úměrné použitému zařízení výrobce elektřiny, a které je dosažené přídavnými zařízeními.

S ohledem na výše uvedené je nezbytné si uvědomit, že na zánik podpory na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie není potřebné žádné speciální rozhodnutí Úřadu pro regulaci síťových odvětví anebo Ministerstva hospodářství SR. Právo na podporu zaniká automaticky přímo ze zákona právní mocí v poradí druhého rozhodnutí Státní energetické inspekce o pokutě za některý ze správních deliktů podle písm. a) až c) výše. Pro úplnost je vhodné zmínit, že výše uvedené skutkové podstaty představují nové správní delikty, které byly přiměřeně také doplněny do katalogu správních deliktů podle zákona o OZE upravených v § 16 toho samého zákona.

Změna, zrušení a oprava potvrzení o původu elektřiny

Za zmínku stojí i stručně zmínit inkorporování nového ust. § 12b zákona o OZE, podle kterého Úřadu pro regulaci síťových odvětví na žádost výrobce elektřiny, výrobce bio metanu anebo z vlastního podnětu změní anebo zruší potvrzení o původe elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, potvrzení o původu elektřiny vyrobené vysoko účinnou kombinovanou výrobou anebo potvrzení o původu bio metanu, pokud se prokáže, že bolo vydané na základe nesprávných údajů anebo nepravdivých údajů. V řízení z vlastního podnětu úřad umožní výrobci elektřiny a výrobci bio metanu vyjádřit se k důvodům změny anebo zrušení příslušného potvrzení.
Proti výše zmíněnému rozhodnutí Úřadu pro regulaci síťových odvětví o změně anebo zrušení potvrzení o původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, potvrzení o původu elektřiny vyrobené vysoko účinnou kombinovanou výrobou anebo potvrzení o původu bio metanu, může podat výrobce elektřiny a výrobce bio metanu, ve lhůtě 15 dní od doručení potvrzení anebo oznámení o zrušení potvrzení, námitku předsedovi úřadu.

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter