Logo Logo

Nová pravidla pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů na Slovensku

Dne 1. 4. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 129/2010 Z. z. o spotřebitelských úvěrech a o jiných úvěrech a půjčkách pro spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela“), která zavádí několik zásadních změn v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů. Nová právní úprava má přispět k větší transparentnosti, ke zvýšení výkonu dohledu na trhu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a k zdokonalení ochrany spotřebitele.

V důsledku zavedení seznamu věřitelů by měla mít Novela pozitivní vliv na informatizaci společnosti, nicméně zpřísnění kvalifikačních kritérií pro žadatele o získání povolení na poskytování spotřebitelských úvěrů i zvýšení jejich administrativního zatížení, může mít negativní dopad na podnikatelské prostředí. Podle předběžných odhadů dojde ke snížení počtu nebankových společností (t.j. poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, kteří nejsou bankami) z cca 200 na maximálně 50.

Do přijetí Novely byly nebankové společnosti povinny registrovat se v tzv. rejstříku věřitelů, vedeném Národní bankou Slovenska (dále jen „NBS“). Ve smyslu nové právní úpravy budou spotřebitelské úvěry oprávněné poskytovat pouze subjekty, kterým NBS udělí povolení na takovou činnost. Uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru subjektem, který nedisponuje takovým povolením, je sankcionované absolutní neplatností smlouvy.

Žadatelé o povolení budou povinni splnit celou řadu podmínek, ke kterým patří mimo jiné také forma podnikání v podobě akciové společnosti anebo společnosti s ručením omezeným, zřízení dozorčí rady, splacení peněžitého vkladu do základního kapitálu minimálně ve výši 500 000 EUR, požadavky na personální obsazení (zejména odborná způsobilost statutárních orgánů, členů dozorčí rady a orgánu vnitřní kontroly), vytvoření systému na posouzení solventnosti spotřebitele, umístnění sídla anebo organizačné složky na Slovensku a vytvoření reklamačního řádu. Tyto podmínky se nebudou vztahovat na bankové subjekty, jelikož ty poskytují úvěry na základě bankovního povolení. Novela vyčleňuje věřitele, kteří poskytují spotřebitelské úvěry v omezeném rozsahu – v objemu, který nepřekročí 10 000 EUR za 12 měsíců. Pro tyto je licenční proces do určité míry zjednodušen (zejména odpadá povinnost dodržet minimální výšku základního kapitálu 500 000 EUR). V případě poskytování spotřebitelských úvěrů v omezeném rozsahu se o udělení povolení mohou ucházet i fyzické osoby, pro které sú stanovené zvláštní licenční podmínky.

Novela současně zavádí licenční proces pro jiné věřitele, kteří poskytují jiné než spotřebitelské úvěry a půjčky pro spotřebitele. Rovněž pro tyto subjekty jsou stanovené podmínky pro udělení povolení na vykonávání této činnosti, ke kterým patří, mimo jiné také forma společnosti s ručením omezeným anebo akciové společnosti a základní kapitál v minimální výši 100 000 EUR.

K povinnostem věřitelů přibyde podle Novely s účinností ode dne 30.9.2015 i povinnost nahlížet do alespoň jednoho elektronického rejstříku údajů o spotřebitelských úvěrech (rejstříky budou neveřejné) za účelem posouzení schopnosti spotřebitele splácet úvěr. Zároveň budou věřitelé povinni poskytnout identifikační údaje o každém spotřebiteli, se kterým uzavřeli smlouvu o spotřebitelském úvěru, do alespoň jednoho takového rejstříku. Novela taktéž zavádí seznam věřitelů a jiných věřitelů, kteří získají povolení na poskytování spotřebitelských úvěrů a povolení pro jiné věřitele, které jsou zveřejňované na webovém sídle NBS. Zveřejnění informací má deklaratorní funkci.

Podle doposud platné právní úpravy vykonávala dohled nad poskytováním spotřebitelských úvěrů Slovenská obchodní inspekce, přičemž tato kompetence se ode dne účinnosti Novely přesouvá na NBS. V případě zjištění nedostatků v činnosti věřitele anebo porušení příslušné legislativy je NBS oprávněná uložit pokutu až do 140 000 EUR, odebrat povolení na poskytování spotřebitelských úvěrů a ukládat jiné opatření či omezení.

Věřitelé, kteří poskytují spotřebitelské úvěry, úvěry anebo půjčky podle v současnosti již neúčinné právní úpravy, je budou oprávněni poskytovat nejpozději do 31.8.2015. Pokud nepožádají NBS o vydání povolení anebo povolení pro jiného věřitele ve smyslu Novely nejpozději do 31.5.2015, jejich zápis v rejstříku věřitelů bude automaticky zrušen dne 31.8.2015.

Autorkou článku je Lenka Bogárová, advokátní koncipientka pobočky Konečná & Zacha v Bratislavě

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter