Logo Logo

Návrat smluvních pokut do smluv o nájmu bytu?

Podle současné právní úpravy se nepřihlíží k ujednáním smlouvy o nájmu bytu ukládajícím nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu.[1] Vláda České republiky však dne 4. února 2019 schválila návrh novely[2] občanského zákoníku, kterou se u nájmu bytu navrhuje umožnit, aby si smluvní strany smluvní pokutu sjednaly.

Možnosti nájemce a pronajímatele ve vztahu ke smluvním pokutám však nebudou bezbřehé. Navrhuje se totiž stanovit, že souhrn ujednané jistoty a smluvních pokut nebude moci překročit výši trojnásobku měsíčního nájemného. I přes limitaci výše smluvních pokut by se jistě jednalo z pohledu pronajímatelů o vítanou změnu oproti stávajícímu stavu.

Dalším částem novely, které se týkají například změn v oblasti zákonného předkupního práva nebo ustanovení občanského zákoníku ohledně bytového spoluvlastnictví, se ještě budeme na našich stránkách věnovat.

Novela, která byla dne 20. února 2019 předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k projednání, je na samotném počátku legislativního procesu. Je proto možné zatím pouze spekulovat, v jaké podobě a zda vůbec bude přijata. Předpokládaná účinnost Novely je nicméně stanovena k 1. lednu 2020.

[1] § 2239 občanského zákoníku.

[2] Sněmovní tisk č. 411/0, k dispozici zde.

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter