Logo Logo

Jak se staví evropské finanční právo k FinTech firmám?

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) provedl průzkum v oblasti evropských finančních trhů a dne 12. července 2019 zveřejnil Zprávu o stavu licenčních modelů u FinTech firem. Zpráva vychází ze dvou samostatných průzkumů, prováděných ESMA v období od ledna 2018, které v rámci Evropské unie shromáždily data o licenčních modelech, na základě kterých jsou udělovány licence FinTech firmám. Pro tato data se ESMA obrátila na místní orgány pro ochranu hospodářské soutěže, které poskytly aktuální obraz praxe udělování licencí pro finanční činnost.

První průzkum z ledna 2018 se snažil identifikovat potenciální mezery a problémy ve stávajícím regulačním rámci EU a posoudil, jak se vnitrostátní modely liší. Druhý průzkum byl zahájen v lednu 2019 a pokusil se identifikovat, do jaké míry vnitrostátní orgány pro ochranu hospodářské soutěže využívaly koncept „proporcionality“ a „flexibility“ při udělování licencí FinTech firmám.

Obecně si ESMA kladla za cíl zjistit, jak funguje evropská legislativa v právních řádech jednotlivých zemí EU a kde působí vnitrostátním orgánům pro ochranu hospodářské soutěže největší potíže. V případě, že byly odhaleny nějaké nesrovnalosti, poskytla ESMA místním orgánům soubor doporučení pro efektivnější uchopení evropského finančního práva. Závěry, které z průzkumů vzešly, tak jistě napomohou efektivnějšímu naplnění předmětné legislativy.

Primárním zjištěním ESMA je potvrzení předpokladu, že vnitrostátní orgány pro ochranu hospodářské soutěže obvykle nerozlišují mezi udělováním licencí FinTech a tradičním obchodním modelům. To je údajně dáno tím, že většina vnitrostátních orgánů pro ochranu hospodářské soutěže vnímá evropskou finanční legislativu v oblasti licencí jako dostatečně pružnou, a proto pokud se registruje FinTech firma, nevěnují použití specifických technologií příliš pozornosti a udělení licence vyřizují povětšinou jen v režimu běžné licence pro finanční činnost. Na druhou stranu, mnohé z vnitrostátních orgánů pro ochranu hospodářské soutěže uvedly, že účinná evropská legislativa není dostatečně jasná a požádaly o její upřesnění.

Přehled klíčových zjištění ESMA průzkumu:

  • Problematickými oblastmi, kde FinTech firmy přesně nezapadají do stávajících pravidel, jsou především kryptografická aktiva (kryptoměny), primární úpisy mincí (ICO) a technologie distribuované účetní knihy (DLT). V těchto oblastech mnoho vnitrostátních orgánů pro ochranu hospodářské soutěže požádalo o zpřehlednění regulačních požadavků, mířících z EU a přesnější vymezení některých finančních nástrojů v evropském finančním právu.
  • Cloud outsourcing a počítačová bezpečnost, rovněž v této oblasti vyjádřily některé ze zmíněných vnitrostátních orgánů nejasnosti ohledně procesů správy a řízení rizik, spojených s informačními a komunikačními technologiemi a požádaly o jejich upřesnění.
  • Vazba mezi inovačními zprostředkovateli a udělováním licencí inovativním FinTech firmám je podle zjištění ESMA velmi úzká. Za zprostředkovatele inovací se označují takové organizace, které propojují podnikatelskou a výzkumnou sféru a tím podporují rozvoj inovativních přístupů. Díky tomu jsou zprostředkovatelé inovací klíčovými články z hlediska mapování právní úpravy udělování licencí a svojí činností významně pomáhají odhalovat slabá místa finanční legislativy.
  • Crowdfunding a social trading, v této otázce ESMA potvrdila, že v současné době probíhají diskuze o celoevropské regulaci, směřující na inovativní investiční nástroje, které dostatečně neupravuje stávající směrnice (MiFID II). Ačkoli jsou poskytovatelé crowdfundingu a social tradingu přímo pod dohledem Evropského parlamentu a Evropské komise, očekává se, že v případě nové směrnice budou zváženy závěry ESMA průzkumu a dojde tak k obecnému zlepšení podmínek pro inovativní poskytovatele finančních služeb.

Závěr

Provedené průzkumy zmapovaly, jak vnitrostátní orgány pro ochranu hospodářské soutěže pracují s existujícím evropským finančním právem a poskytly potřebný vhled do této problematiky na úrovni členských zemí. Na základě získaných dat ESMA vyhodnotila, že v současné době může většina FinTech firem fungovat v rámci účinné evropské legislativy. Přestože průzkum odhalil nedostatky a nejasnosti, dle vyjádření ESMA se nejedná o natolik závažné problémy, aby je nebylo možné řešit jednotlivě a potřeba zcela nové směrnice prozatím odpadá.

 

Zdroje:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-report-licencing-fintech-firms-across-europe

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-2430_licensing_of_fintech.pdf

https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en

Report - FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs

Joint Advice of the European Supervisory Authorities - To the European Commission on the need for legislative improvements relating to ICT risk management requirements in the EU financial sector

Advice - Initial Coin Offerings and Crypto-Asset

zpět na článek

Odebírejte náš newsletter