Logo Logo

Dotácie na úhradu nájomného v Slovenskej republike

Dňa 9. júna 2020 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o poskytovaní dotácií“), v zmysle ktorej sa vytvorili podmienky pre poskytovanie dotácií na úhradu nájomného (ďalej len „Novela“).

Zákon o poskytovaní dotácií totiž rozšíril taxatívny výpočet prípadov, pre ktoré môže Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky udeliť dotáciu, aj o prípad nájomného (viac pozri § 2 písm. j). V prípade dotácie na úhradu nájomného sú v predmetom zákone stanovené nasledovné podmienky.

Primárnou podmienkou poskytnutia dotácie je uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy, ktorej obsahom je užívanie nehnuteľnosti za odplatu, a to pred dňom 01.02.2020 (vrátane). V prípade uzatvorenia nájomnej zmluvy po tomto dátume, nárok na poskytnutie dotácie nájomcovi nevzniká. Súčasne platí, že užívanie nehnuteľnosti na účel dohodnutý v zmluve bolo v dôsledku prijatia opatrení orgánov štátnej správy na úseku správy zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva SR znemožnené, v dôsledku povinnosti uzatvoriť nehnuteľnosť či prerušiť vyučovanie. Dotácia sa vzťahuje aj na nehnuteľnosti, ktoré síce nemuseli byť obligatórne uzatvorené, avšak vstup do nich bol značne obmedzený, v dôsledku obmedzenia prítomnosti verejnosti. Z vecnej pôsobnosti Zákona o poskytovaní dotácií sú explicitne vyňatí poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, nakoľko tým, vznikajú zákonné nároky z iných právnych titulov.

Poskytovanie dotácii sa vzťahuje výlučne na nebytové priestory, s účelom prenájmu poskytovania služieb alebo predaja tovaru, prípadne skladovania tovaru s účelom využitia ako trhové miesto, nakoľko verejné trhoviská boli počas pandémie COVID-19 v Slovenskej republike rovnako obligatórne uzatvorené, a to bez ohľadu na to, či sa nachádzali v interiéri alebo exteriéri. Implicitnou podmienkou je platba nájomného v peniazoch.

V snahe predísť špekulatívnym zvýšeniam nájomného za účelom získania vyššej dotácie, sa zákonom stanovila povinnosť neprihliadať na žiadne zmeny v obsahu nájomnej zmluvy zrealizované po 12.03.2020. Predmetná skutočnosť je zaujímavá minimálne z toho pohľadu, že nájomné vzťahy sa nikde neevidujú (pokiaľ nájom netrvá dlhšie ako 5 rokov).

O dotáciu môžu požiadať tak fyzické ako aj právnické osoby. Žiadateľom je však výlučne prenajímateľ, ktorý žiada o dotáciu v mene nájomcu ale na jeho vlastný účet. Pojem „účet“ by sme v tomto kontexte nemali chápať ako účet bankový. Prenajímateľ podáva žiadosť v mene nájomcu ale recipientom dotácie bude priamo prenajímateľ. Nájomca, je v zmysle dikcie zákona zaviazaný výlučne k poskytnutiu súčinnosti.

Výška dotácie nie je stanovená plošne pre všetky zasiahnuté nehnuteľnosti. Zákon stanovuje len spôsob jej výpočtu. Primárnym kritériom pre poskytnutie dotácie je výška poskytnutej zľavy medzi nájomcom a prenajímateľom, ktorá je limitovaná maximálne na 50% z ceny nájmu za rozhodné sťažené obdobie užívania nehnuteľnosti. Výška dotácie nie je limitovaná žiadnou maximálnou sumou. Ak prenajímateľ poskytne zľavu z nájomného vo výške 25%, štát prispeje nájomcovi vo výške 25%, v prípade ak prenajímateľ poskytne nájomcovi zľavu 70%, štát prispeje nájomcovi sumou najviac 50% zo sumy nájomného.

Pre účely výpočtu dotácie na nájomné sa prihliada výlučne na nájomné, nie ostatné plnenia súvisiace s užívaním nehnuteľnosti (napr. vodné, stočné, elektrická energia, plyn atď.) ani variabilnú obratovú zložku. V prípade zlúčenia sumy nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním nehnuteľnosti, zákon stanovuje fikciu, v zmysle ktorej úhrady za plnenia poskytované s užívaním nehnuteľnosti tvoria 5% sumy nájomného.

Dotácie sa budú poskytovať na základe individuálnych žiadostí o poskytnutie dotácie. Obligatórne náležitosti žiadosti sa líšia v závislosti od subjektu, ktorý je žiadateľom. Ich konkrétny výpočet je dostupný v ustanovení § 13c ods. 9 Zákona o poskytovaní dotácií. Žiadosť sa podáva elektronicky, podpisy nájomcu a prenajímateľa, prípadne ich právnych zástupcov musia byť autorizované. K žiadosti bude potrebné priložiť aj vyhlásenie o splnení podmienok pre poskytnutie dotácie. V prípade preukázania nepravdivosti vyhlásenia podľa prechádzajúcej vety, nájomca je povinný dotáciu na nájomné vrátiť.

V prípade, ak by výška dotácie presahovala sumu 100 000 EUR, bude tiež potrebné v žiadosti identifikovať partnera verejného sektora. V prípade preukázania nepravdivosti vyhlásenia podľa prechádzajúcej vety, nájomca je povinný dotáciu na nájomné vrátiť.

Podmienky pre poskytnutie dotácie stanovené v ustanoveniach § 9 až § 11, §12 ods. 2, 3 a 6 Zákona o poskytovaní dotácií sa na prípad dotácie nájomného nepoužijú.

Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi sumu nájomného zníženú o zľavu z nájomného a súčasne o výšku poskytnutej dotácie poukázanej prenajímateľovi. Nájomca je oprávnený neuhradené nájomné uhrádzať v splátkach po dobu 48 mesiacov. Lehota na úhradu začína plynúť 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19. Nájomca a prenajímateľ sa však môžu dohodnúť aj na inej lehote splatnosti. Počas tohto obdobia nie je prenajímateľ resp. jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak sa tak zmluvné strany nedohodli pred 01.02.2020.

V prípade, ak nájomca uhradil výšku nájomného za celé obdobie, ale s prenajímateľom sa dohodol na budúcej zľave z nájomného, zodpovedajúcej dĺžke obmedzenia prevádzky, aj v tomto prípade patrí prenajímateľovi dotácia rovnako vo výške najviac 50% nájomného.

Novela ochraňuje nájomcov aj v prípade, ak sa nájomca a prenajímateľ nedohodli na zľave z nájomného. V týchto prípadoch je nájomca oprávnený uhradiť celú sumu nájomného za obdobie sťaženého užívania v lehote 48 mesiacov, ktoré začínajú plynúť 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcim po mesiaci skončenia mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19. V prípade, ak nájomca nájomné už uhradil, potom mu vzniká nárok na úhradu ďalšieho nájomného zodpovedajúceho dĺžke nemožnosti užívať nehnuteľnosť v rovnakom časovom horizonte.

Vyššie uvedené sa primerane vzťahuje aj na podnájom nehnuteľnosti.

Osobitné stanovisko poskytlo Ministerstvo financií vo vzťahu k plateniu nájomného za nehnuteľnosti majetku štátu dostupné na:

https://www.mfsr.sk/sk/ministerstvo/legislativa-majetkove-pravo/majetkove-pravo/aktualne-problemy-suvislosti-pandemiou/stanovisko-mf-sr-k-problematike-platenia-najomneho-za-uzivanie-nehnutelneho-majetku-statu/

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok Vám radi poskytneme naše služby.

Odebírejte náš newsletter