Logo Logo

Výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí na základě potvrzení zástavního věřitele o vzdání se zástavního práva

Český úřad zeměměřičský a katastrální (dále jen „ČÚZK“), Odbor řízení územních orgánů, vydal dne 22. 2. 2018 instrukci určenou všem katastrálním úřadům a všem zeměměřičským a katastrálním inspektorátům za účelem sjednocení postupu při výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí, které zaniklo v důsledku vzdání se zástavního práva zástavním věřitelem ve smyslu § 1377 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, resp. dnes již zrušeného § 170 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Instrukce“).

Většinou katastrálních úřadů bylo doposud jako vkladová listina pro výmaz zástavního práva uznáváno jednostranné vzdání se zástavního práva zástavním věřitelem, resp. jednostranné potvrzení zástavního věřitele o zániku zástavního práva na základě vzdání se ve smyslu § 66 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. V důsledku Instrukce se však tento postup komplikuje.

V Instrukci ČÚZK uvádí, že pouhé jednostranné právní jednání vzdání se zástavního práva zástavním věřitelem není samo o sobě dokladem toho, že došlo k zániku zástavního práva. K němu totiž dochází teprve okamžikem, kdy je takové jednostranné právní jednání doručeno do sféry adresáta – zástavce (pozn. ČÚZK v Instrukci používá výhradně pojem „zástavní dlužník“, avšak z povahy věci by se mělo jednat o „zástavce“; v textu tohoto článku tedy budeme používat tento termín). Není-li proto z listin předložených katastrálnímu úřadu patrné, zda bylo vzdání se zástavního práva zástavním věřitelem doručeno zástavci, nemůže být zástavní právo z katastru nemovitostí vymazáno.

Dle ČÚZK lze tedy právní jednání, na základě, něhož se zástavní věřitel vzdal zástavního práva akceptovat jako vkladovou listinu pouze tehdy, pokud je katastrálnímu úřadu zároveň doloženo, že takové právní jednání se dostalo do sféry zástavce jako adresáta tohoto právního jednání, tj. že mu bylo doručeno. Upozorňujeme, že dle ČÚZK lze za doložení doručení tohoto právního jednání zástavci považovat i skutečnost, že zástavce je navrhovatelem v rámci předmětného vkladového řízení zahájeného za účelem vkladu výmazu příslušného zástavního práva.

V návaznosti na Instrukci lze tedy docílit výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí v důsledku vzdání se zástavního práva zástavním věřitelem pouze jedním z následujících způsobů:

  • navrhovatelem předmětného vkladového řízení za účelem vkladu výmazu příslušného zástavního práva bude jak zástavní věřitel, tak zástavce; nebo 
  • pokud bude navrhovatelem pouze zástavní věřitel, pak musí být přílohou návrhu na vklad (vedle samotného potvrzení o zániku zástavního práva na základě vzdání se) důkaz o tom, že vzdání se zástavního práva zástavním věřitelem bylo doručeno zástavci.
zpět na článek