Konečná & Zacha

Obchodné spoločnosti čaká rozsiahla legislatívna zmena

V snahe zlepšiť podnikateľské prostredie v Slovenskej republike, prišlo Ministerstvo spravodlivosti SR s návrhom zákona, ktorý mení a dopĺňa celý Obchodný zákonník a celú radu ďalších zákonov v súvislosti s so zmenami najmä procesu splynutia, zlúčenia a rozdelenia obchodných spoločností, úpravy kapitálových fondov a ochrany obchodného tajomstva.

Táto novela má najmä za cieľ vyriešiť aplikačné problémy pri reťazových zlúčeniach, splynutiach alebo rozdeleniach, ktoré sú spojené s vyhýbaním sa riadnemu plneniu povinností pri likvidáciách spoločností a ich úpadku. Novela predpokladá rozšírenie zodpovednosti štatutárov, spoločníkov a likvidátorov, s čim súvisí aj zavedenie skutkovej podstaty nového trestného činu nekalej likvidácie. Novela tiež zavádza nové inštitúty a pojmy, napr. ručenie ovládajúcej osoby či vymedzenie kapitálových fondov, ako aj viacero nových povinností a obmedzení týkajúcich sa fúzií spoločností, akou je napríklad povinnosť vyhotoviť audítorskú správu.

Na zvýšenie ochrany veriteľov spoločností, resp. ovládaných spoločností, zavádza novela inštitút ručenia ovládajúcej osoby, ktorý predstavuje zodpovednosť ovládajúcich osôb za škodu spôsobenú úpadkom ovládaných osôb. Táto zodpovednosť vznikne ak je ovládaná osoba v úpadku a ovládajúca osoba sa podieľala na prijatí rozhodnutia orgánu ovládanej osoby, bez ktorého by ovládaná osoba nebola v úpadku, prípadne dala k takému rozhodnutiu pokyn.

Vymedzenie kapitálových fondov má za cieľ vyjasniť pozíciu iných vlastných zdrojov spoločnosti. Predpokladom tvorby kapitálových fondov je úprava v zakladateľskej zmluve alebo stanovách a rozhodnutie valného zhromaždenia. Príspevkom do kapitálového fondu môže byť to, čo môže byť predmetom vkladu (do základného imania), t.j. peňažný alebo nepeňažný vklad. Pokiaľ ide o príspevky s ktorými je spojená výhoda pri rozdeľovaní zisku, tak takéto príspevky nemôžu byť vrátené, keďže výhoda pri rozdeľovaní zisku je vlastne forma obchádzania zákazu úročenia príspevkov. V prípade, ak ide o kapitálové fondy, ktoré môžu byť rozdelené medzi akcionárov (spoločníkov), návrh predpokladá povinnosť vykonať test krízy spoločnosti a splniť notifikačnú povinnosť.

Ďalšie nóvum, ktoré novela zavádza, je povinnosť predložiť súhlas verejnoprávnej inštitúcie vykonávajúcej sociálne poistenie (t.j. Sociálnej poisťovne) pri zápise alebo výmaze spoločnosti s ručením obmedzeným v obchodnom registri príslušného okresného súdu s predmetným zápisom alebo výmazom.

Za zmienku stojí aj navrhnuté precizovanie a rozšírenie definície skutkovej podstaty porušenia obchodného tajomstva, kde pod množinu porušenia sa navrhuje doplniť neoprávnené konanie v podobe získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva. Pritom nejde o taxatívny výpočet, ale práve naopak, len demonštratívny výpočet, keďže novela pod porušením obchodného tajomstva rozumie aj iné konanie, ktoré je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku.

Zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa navrhované zmeny Obchodného zákonníka dotknú hlavne v snahe vyriešiť niektoré problémy aplikačnej praxe, ako príklad možno uviesť návrh výslovne precizovať právnu úpravu skutkovej podstaty náhrady škody pri porušení povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, či návrh určenia príslušnosti súdu pravidlom s retrospektívnym účinkom.

Okrem iného sa novela dotkne tiež zákona o bankách, či zákona o dani z príjmov. Väčšinou sa však jedná iba o premietnutie navrhovaných zmien v Obchodnom zákonníku. V zákone o dani z príjmov sa dopĺňa definícia vkladu, za ktorý sa považuje peňažný aj nepeňažný vklad do základného imania ako aj peňažný a nepeňažný príspevok do kapitálového fondu. Podľa prechodného ustanovenia sa za vklad bude považovať aj zvýšenie základného imania zo zisku po zdanení, ak pôjde o podiel na zisku (dividenda) vykázaný za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) nebol predmetom dane. V nadväznosti na navrhovanú úpravu kapitálových fondov sa upravuje aj daňový dopad kapitálového fondu na základ dane z príjmov.

Navrhovaným termínom účinnosti novely je 1. január 2018.

V prípade, bližších informácii a dopadov tejto novely na plánované transakcie neváhajte kontaktovať JUDr. Michala Hulenu a Mgr. Vladimíra Kordoša, LL.M., partnerov bratislavskej kancelárie Konečná & Zacha.


RSS & sitemap

RSS novinky
RSS články
mapa webu

Copyright

© 2017 Konečná & Zacha
www.konecna-zacha.com
partner of eLaw

Odkazy

webdesign
tvorba webových stránek
daňové poradenství

Jazyk

čeština
English
Deutsch