Konečná & Zacha

Zmeny v platobných službách

Ministerstvo financií vypracovalo návrh zákona, ktorým sa vo výraznej miere mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách (ďalej len „novela“). Cieľom tejto novely je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu.

Navrhované zmeny dopĺňajú harmonizovaný rámec pre poskytovanie platobných služieb, pričom napríklad zavádzajú legislatívnu úpravu poskytovania platobných iniciačných služieb a služieb informovania o platobnom účte.

Platobné iniciačné služby možno v skratke opísať ako služby, ktoré prebiehajú medzi obchodníkom a bankou kupujúceho, umožňujúce lacné a efektívne elektronické platby bez použitia kreditnej karty. Služby informovania o platobnom účte môžeme charakterizovať ako služby spočívajúce v poskytovaní konsolidovaných informácií o jednom alebo viacerých platobných účtoch, ktoré sú prístupné online, prostredníctvom internetu a ktoré má používateľ platobných služieb vedené u iného alebo u viacerých poskytovateľov platobných služieb. Doplnené ustanovenia priamo definujú práva a povinnosti poskytovateľov takýchto platobných služieb.

Novela zároveň upresňuje pravidlá silnej autentifikácie, napríklad ak platiteľ pristupuje k svojmu platobnému účtu online (internet banking alebo mobilná aplikácia) alebo prostredníctvom technického zariadenia (hlasová služba) alebo v súvislosti s elektronickou platobnou operáciou na diaľku, kde súčasť takejto autentifikácie by mal tvoriť tzv. „dynamic linking“. Silná autentifikácia by tak bola prepojená s konkrétnou sumou ako aj konkrétnym príjemcom platobnej operácie.

V súvislosti so subjektami na trhu platobných služieb novela zavádza ďalšie opatrenia a povinnosti pre banky, pobočky zahraničných bánk, platobné inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, ako aj agentov platobných služieb. Jedným z cieľov navrhovanej novely je zabezpečiť nediskriminačné podmienky pre poskytovateľov platobných služieb, a to napríklad prostredníctvom špecifických požiadaviek na prístupové pravidlá platobných systémov pre poskytovateľov platobných služieb.

Novela je aktuálne v legislatívnom procese, no jej účinnosť je navrhnutá v nadväznosti na transpozičný termín spomínanej smernice, ako aj na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu na 13. január 2018.

V prípade, bližších informácii a dopadov tejto novely na plánované transakcie neváhajte kontaktovať JUDr. Michala Hulenu a Mgr. Vladimíra Kordoša, LL.M. partnerov bratislavskej kancelárie Konečná & Zacha.


RSS & sitemap

RSS novinky
RSS články
mapa webu

Copyright

© 2017 Konečná & Zacha
www.konecna-zacha.com
partner of eLaw

Odkazy

webdesign
tvorba webových stránek
daňové poradenství

Jazyk

čeština
English
Deutsch